Triển khai thực hiện Công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Huế
01/02/2024 3:40:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/01/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 672/KH UBND về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Huế.
   Kế hoạch đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2024, cụ thể: Phấn đấu 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; Phấn đấu có 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.
   Đối với lĩnh vực giáo dục, phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi trên 95%; 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; ít nhất 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; Phấn đấu 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng dịch vụ viễn thông, internet.
   Để hoàn thành chỉ tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành.
   Ngoài ra, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo; tổ chức đào tạo, tập huấn; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các phong trào thi đua, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ nghèo.
   Mục đích của Kế hoạch nhằm mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện sống của người nghèo. Ưu tiên giảm nghèo các xã có lộ trình phấn đấu xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)