Thành phố Huế triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn
23/03/2023 9:16:16 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 14/3/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1641/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Huế.
   Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện, trong đó giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu 100% cán bộ, công nhân-viên chức trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể hội viên Hội Khuyến học trên địa bàn thành phố được học tập quán triệt các chủ trương của Đảng, các chương trình của Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT và các tiêu chí xây dựng các mô hình học tập suốt đời giai đoạn 2021-2025; 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 65% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 65% cộng đồng (cấp thôn, tổ dân phố) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 80% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.        Ngoài ra, phấn đấu 100% Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Khuyến học cấp xã tham gia quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ); 40% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của Trung tâm HTCĐ và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật…
   Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, công nhân-viên chức trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể hội viên Hội Khuyến học thành phố được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, nhất là những vấn đề về XHHT bền vững và những xu thế phát triển các mô hình học tập giai đoạn 2026-2030 ở trong nước, khu vực và thế giới.
   Bên cạnh đó, 80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 75% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 75% cộng đồng (cấp thôn, tổ dân phố...) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 90% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 60% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”; 80% cán bộ, công chức, viên chức trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.        
   Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo từng giai đoạn, các nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 387 và Chương trình 677; tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời của công dân, trong gia đình, dòng họ, cộng đông, đơn vị; Củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, hội viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện để các thiết chế văn hóa ngoài nhà trường.
   Bên cạnh đó, triển khai ứng dụng Bộ tiêu chí và tổ chức nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội; Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học, ngành Giáo dục-Đào tạo, ngành Văn hóa-Thông tin trên địa bàn thành phố; Tố chức triển khai nhân rộng và phát động phong trào thi đua học tập suốt đời của công dân, trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa.
   Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” theo Chương trình 387 và Chương trình 677 đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập (XHHT); ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phù hợp với “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)