Thành phố Huế triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
17/08/2022 3:55:48 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/8/2022, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 6033/UBND-TĐKT về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
   Tiến độ thực hiện Kế hoạch chia làm 04 giai đoạn, trong đó năm 2021 - 2022: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Giai đoạn 2022 - 2025: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Huế tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tặng Giấy khen, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các địa phương thoát nghèo, các gương điển hình thoát nghèo, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo.
  Đến năm 2023: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành sơ kết giữa kỳ và khen thưởng theo thẩm quyền. Giai đoạn cuối năm 2025: Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu tổng kết Phong trào thi đua vào dịp tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo.
Để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, UBND Thành phố yêu cầu việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các cơ quan, ban ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ Thành phố đến cấp cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.
   Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng. Thông qua việc phát động Phong trào cũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)