Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố Huế
21/11/2021 11:42:22 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhằm nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ, bảo vệ mọi thành quả cách mạng, bảo vệ sự nghiệp đổi mới; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ, xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch.
 Hội nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021
 
   Xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhằm nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ, bảo vệ mọi thành quả cách mạng, bảo vệ sự nghiệp đổi mới; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ, xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch.
   Thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; Đảng ủy-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, đánh giá, dự báo xử lý kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn góp phần quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố. Quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tập trung củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT vững manh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống, chủ động, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận.
Lực lượng vũ trang thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19
 
   Trong đó đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thành phố tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hệ thống phòng thủ dân sự..., đảm bảo cho tác chiến phòng thủ, phòng chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh... Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Luôn phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, gian khó, hiểm nguy, cùng nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư..., góp phần củng cố “Thế trận lòng dân” vững chắc, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
   Đạt được những kết quả trên đó là thành quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp mà trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng đồng hành thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương. Sự quyết tâm cao của Đảng ủy, Ban CHQS thành phố trong công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn LLVT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lực lượng vũ trang Thành phố Huế tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ
 
   Thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố Huế có diện tích 265,99 km2 (tăng 3,8 lần), quy mô dân số trên 650.000 (tăng 1,8 lần)... Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là một bước quan trong trọng tiến trình cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, đó là: Đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.
   Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Huế có điều kiện thực hiện tốt “sứ mệnh” gìn giữ những giá trị di sản, giá trị văn hóa cốt lõi mà tổ tiên đã để lại; song song với việc thực hiện sứ mệnh của một đô thị động lực trung tâm; là trung tâm hành chính, tri thức, công nghệ của tỉnh Thừa Thiên - Huế, có nhiệm vụ tạo ra những cơ sở nền tảng để thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển. Huế hướng đến là TP sáng tạo, trù phú, yên bình, phát triển, hạnh phúc là “hạt nhân” trung tâm của đô thị di sản, văn hóa, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường.
   Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp cùng với sự phát triển trên các lĩnh vực của thành phố đòi hỏi phải xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT thành phố Huế trong tình hình mới.
   Trong thời gian tới thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương, LLVT thành phố sẽ đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn đặt ra. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, tăng cường củng cố tiềm lực, xây dựng LLVT thành phố đủ mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu đó là:
   Một là, Các cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền trong mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; trong đó chú trọng nâng cao công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và giáo dục, tuyên truyền kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh và trong nhân dân, để từ đó nâng cao trình độ nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng cho mọi người, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
   Hai là, Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành, nhằm bảo đảm việc thực hiện kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN đúng định hướng, quan điểm của Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP-AN trên địa bàn. Thường xuyên chú trọng phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong triển khai thực hiện kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN.
   Ba là, Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, làm nòng cốt để xây dựng KVPT tỉnh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 
   Bốn là, Tham mưu cho cấp ủy chỉ huy các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đối với các đơn vị mới sáp nhập; chủ động tham mưu xây dựng và điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; chăm lo xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị tiêu biểu, mẫu mực; giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. 
   Năm là, Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật... Cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội đề xuất giải pháp để thực hiện nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự, phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lực lượng dân quân, bộ đội xuất ngũ... xây dựng LLVT ngày càng chính quy, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới./.
Trung tá Trần Văn Thường - Phó Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban CHQS TP Huế