Thành phố Huế: Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có ứng dụng một phần công nghệ thông tin năm 2021
21/11/2021 11:37:01 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong 02 ngày 18 - 19/11/2021, Ban CHQS thành phố Huế tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu (CH-TM) 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có ứng dụng một phần công nghệ thông tin cho toàn cơ quan.
   Theo đó, cuộc diễn tập tập trung vào 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); Tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Trong đó 06 vấn đề huấn luyện gồm: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ Cao; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ Cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; Hạ quyết tâm; Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; Thông qua kế hoạch tác chiến cho các đơn vị, ngành, binh chủng…
   Trước đó để chuẩn bị cho diễn tập, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị như: Xây dựng các kế hoạch diễn tập, đắp sa bàn, chuẩn bị đầu bài, văn kiện tác chiến, công tác trang trí, bảo đảm vũ khí trang bị, phương tiện và các vật chất cho cuộc diễn tập.
   Nét mới và nổi bật năm nay là quá trình diễn tập có ứng dụng một phần công nghệ thông tin từ đó làm cho cuộc diễn tập càng thêm sinh động với việc trình chiếu hình ảnh 3D trong thực hành tác chiến khu vực phòng thủ.
Hội nghị giao giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm TCPT
 
   Qua diễn tập nhằm bồi dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực của người Chỉ huy và cơ quan trong chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, thông qua diễn tập giúp các cơ quan kịp thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc./.
Trần Bình - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế