Môi trường

22/12/2022

Ô nhiễm tiếng ồn từ Nhà hàng Nam Châu Hội quán

Hôm nay chúng tôi vừa nhận được trả lời của cơ quan chức năng về nạn ồn ào của Nhà hàng Nam Châu hội quán, chúng tôi rất bức xúc ví cách trả lời vòng vo, chung chung, mị dân và cũng như các lần trước, video qua ở đường kiệt ồn ào như vậy mà qúy vị vẫn nói trong giới hạn và chờ đo. Xin qúy vị làm việc có trách nhiệm để xứng đáng với niềm tin của người dân. Video quay lúc 18h12 phút và 18h ngày 22/12/2022.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 28/12/2022

Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, UBND phường Kim Long và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế xin thông báo kết quả xử lý như sau:

UBND phường Kim Long:

UBND phường tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của công dân liên quan đến tiếng ồn của Nhà hàng Nam Châu Hội Quán. UBND phường nhiều lần phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để nhắc nhở kiểm tra đối với hoạt động gây tiếng ồn của Nhà hàng Nam Châu Hội Quán.

Hiện nay, UBND phường có văn bản gửi UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường  xem xét có biện pháp kiểm tra và xử lý tiếng ồn đối với nhà hàng Nam Châu Hội Quán theo quy định để đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế:

Theo phản ảnh ngày 10/12/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND phường Kim Long và Tổ trưởng tổ Dân phố cùng với hộ dân tại kiệt 03 đường Vạn Xuân để kiểm tra thực tế thông qua việc đo tiếng ồn do đơn vị Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện vào ngày 16/12/2022 và có kết quả đo được nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể:

- Vị trí 1 (trước nhà số 06 kiệt 03), đường Vạn Xuân (trước 21 giờ): 59,8dB(A); sau 21 giờ: 53,4dB(A).

- Vị trí 2 (trước nhà số 12 kiệt 03), đường Vạn Xuân (trước 21 giờ): 52,1dB(A); sau 21 giờ: 52,7dB(A).

(Đính kèm phiếu kết quả thử nghiệm)

Đồng thời, liên quan đến việc phản ánh tiếng ồn vào ngày 20/3/2022 tại nhà hàng Nam Châu Hội Quán thì phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc đo tiếng ồn vào ngày 17/4/2022 vào lúc 12 giờ – 13 giờ và có kết quả đo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN.

Qua 02 lần kiểm tra thực tế thông qua việc đo tiếng ồn tại cơ sở Nhà hàng Nam Châu Hội Quán đều cho kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN. Vì vậy, nội dung công dân phản ánh tiếng ồn như trên là không có cơ sở.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

 

File đính kèm trả lời: cong_van(2).pdf
kq_do_tieng_on_ngay_16.12.2022(2).pdf
kq_do_tieng_on_ngay_17.4.2022(2).pdf
bien_ban_do_tieng_on_ngay_16.12.2022(2).pdf


Các câu hỏi khác