Lĩnh vực khác

21/01/2024

Hồ sơ chưa được tiếp nhận

Tôi có tra cứu trực tuyến thông tin quy hoạch đến UBND TP Huế trên ứng dụng Hue-S từ ngày 08/01/2024, đến nay là đã 2 tuần. Vậy mà tình trạng hồ sơ vẫn là Chờ tiếp nhận và đang xử lý. Cho tôi hỏi việc tra cứu trực tuyến này có thực sự là tiện lợi cho dân không?

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 29/02/2024

Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, UBND thành phố Huế đã giao Trung tâm Hành chính công thành phố Huế kiểm tra, rà soát và xin thông báo kết quả xử lý như sau:

Trung tâm Hành chính công thành phố Huế đã rà soát, qua theo dõi hồ sơ trên hệ thống phần mềm dịch vụ công hồ sơ của quý Ông/Bà đã nộp hồ sơ trực tuyến với mã số 000.00.36.H57-240108-0716, sau khi bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ và nội dung kê khai, thì hồ sơ của ông bà chưa đủ điều kiện tiếp nhận, kính đề nghị ông/bà bổ sung thành phần hồ sơ như sau:

1. Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch theo mẫu đính kèm.

2. Bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (bản sao).
 

Chân thành cám ơn phản ánh của Ông/Bà.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

Huế, ngày ......... tháng ......... năm 2024

 

Kính gửi: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế

 

  1. Đơn vị, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ:

………………………………………………Ngày sinh…………………

Số CMND/CCCD: ………………………… Nơi cấp …………………

Ngày cấp…………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………...

Số điện thoại:……………………………………………………………..

2. Vị trí khu đất xin cung cấp thông tin quy hoạch:

Địa chỉ:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Số thửa đất: …………Tờ bản đồ số:…………Phường (xã):………………

Nguồn gốc đất:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

Người làm đơn

ký tên

(Đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 


Các câu hỏi khác