11/05/2022

Thắc mắc việc trả hồ sơ quá hạn mã 000.00.36.h57-220302-0467

Vào ngày 02/03/2022 Tôi có nộp hồ sơ ở trung tâm hành chính công thành phố Huế với mã biên nhận 000.00.36.h57-220302-0467 mang tên Hồ Thị Chi Thể, trong giấy hẹn trả kết quả vào ngày 30/3/2022. Sau ngày giấy hẹn tôi đến để nhận kết quả thì bên hành chính công báo chưa có kết quả. Tôi đã liên hệ bên hành chính công nhiều lần, lần gần nhất là ngày 9/5/2022 nhưng vẫn báo cho tôi là chưa có kết quả với nội dung trả lời “đã chuyển công văn cho sở tài nguyên và môi trường đợi phê duyệt”. Tôi cũng có gửi email lên sở tài nguyên và môi trường nhưng không thấy phản hồi. Hiện tại đến ngày 10/5/2022 tôi kiểm tra trên hệ thống thì vẫn chưa có kết quả. Kính mong lãnh đạo các cấp, trung tâm hành chính công thành phố Huế giải quyết hồ sơ sớm nhất.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 19/05/2022

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề phản ánh của Ông/Bà, UBND thành phố Huế đã giao Trung tâm Hành chính công thành phố Huế kiểm tra, rà soát và trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong trường hợp hồ sơ chậm, trễ hẹn trả kết quả hoặc kéo dài thời gian giải quyết do cần xác minh, lấy ý kiến thì cơ quan giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản gửi đến công dân/tổ chức và đồng gửi Trung tâm Hành chính công.

Trường hợp Ông/Bà đã có Thông báo số số 345/TB-TTHCC ngày 26/02/2022 của Trung tâm Hành chính công thành phố Huế về việc trả lại hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết. Sau đó, Ông/Bà nộp lại hồ sơ nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố có Công văn số 1397/CNVPĐKĐĐ ngày 09/3/2022 về việc xin ý kiến giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong quá trình đó, Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tự rà soát, qua theo dõi hồ sơ trên hệ thống phần mềm dịch vụ công từ ngày 01/01/2021 đến 05/4/2022 có hồ sơ của Ông/Bà với mã số 000.00.36.H57-220302-0467 thể hiện đã quá hạn tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố nên đã có Công văn số 27/TTHCC-HTGS để đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

UBND thành phố Huế chân thành cám ơn phản ánh của Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

File đính kèm trả lời: thong_bao_tra_ho_so.pdf
cong_van_1397.pdf
cong_van_1109.pdf


Các câu hỏi khác