Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế
03/03/2022 4:27:38 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế ()