Thông báo đấu giá QSDĐất gồm 21 lô đất thuộc HTKT phường Vỹ Dạ
22/11/2022 4:02:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá QSDĐất gồm 21 lô đất thuộc HTKT phường Vỹ Dạ ()