Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản bãi đỗ xe đường Tố Hữu
22/07/2022 4:05:58 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản bãi đỗ xe đường Tố Hữu ()