Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Đấu giá cho thuê quyền khai thác: Bãi xe Tố Hữu
06/06/2022 3:10:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC BÃI ĐỖ XE ĐƯỜNG TỐ HỮU ()