THÔNG BÁO về việc tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022
07/01/2022 5:02:33 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 07/01/2022, Hội đồng thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022 thành phố Huế có Thông báo số 06/TB-HĐXTVC về việc tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022. Dưới đây là file Thông báo; Danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức sự nghiệp ngành Giáo dục, năm học 2021 - 2022; Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (kèm theo Thông tư 06/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) (đính kèm).
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2021 -2022 ()
2 Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (kèm theo Thông tư 06/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) ()
3 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022 ()