Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các Đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
17/06/2022 5:44:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao; Đẩy mạnh việc chuyển giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các Đơn vị sự nghiệp công lập
   Rạp Hưng Đạo, nay là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Huế
 
   Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố có 158 đơn vị và 01 Hội. Trên cơ sở quy định của Nhà nước về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) theo từng ngành, lĩnh vực, UBND thành phố tiến hành sắp xếp, tổ chức lại ĐVSNCL gồm: giáo dục - đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; Văn hóa và Thể thao; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Về mức độ tự chủ của các ĐVSNCL do UBND thành phố quản lý: do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 78 đơn vị và 01 Hội; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 69 đơn vị; tự đảm bảo chi thường xuyên: 10 đơn vị; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 01 đơn vị.
   Khó khăn chung lớn nhất hiện nay của các đơn vị sự nghiệp công lập tương đối đa dạng và tùy thuộc vào loại hình của đơn vị. Đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo, một số trường học chưa đảm bảo về diện tích đất bình quân/học sinh so với quy định, do vậy ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học cũng như việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ giáo viên, nhân viên của Trung tâm GDNN - GDTX thành phố đông nhưng hoạt động chưa hiệu quả, vẫn đang thực hiện thao tác gộp các hoạt động riêng lẻ của từng mảng, từng cơ sở lại thành hoạt động chung của Trung tâm, chưa có sự gắn kết, mắc xích chặt chẽ thực sự trong toàn đơn vị. Đối với lĩnh vực Văn hóa và Thể thao, cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố đã xuống cấp, chưa đáp ứng được các hoạt động Văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, trưng bày triển lãm, thông tin truyền thông đối với với thiết chế văn hóa cơ sở cấp thành phố, đa số các cơ sở được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động đã lâu nên hiện nay đã xuống cấp.         
   Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các ĐVSNCL trên địa bàn trong thời gian tới, quan điểm của UBND thành phố là phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại. Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả thì tổ chức lại hoặc giải thể. Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị, thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Đồng thời, đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị.
Ngọc Khứ