Thực hiện mục tiêu năm 2022: 100% người đã hoàn thành cai nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp
21/04/2022 1:08:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để nâng cao chất lượng phòng chống ma túy trên địa bàn, ngày 20/4/2022, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch Phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Huế năm 2022. Theo Kế hoạch, trong năm 2022, thành phố Huế phấn đấu đạt được các mục tiêu gồm:
   1. Phấn đấu 100% xã, phường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma tuý.
   2. Tổ chức tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện 80-85% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp. Cụ thể: khoảng 25-30% người nghiện được cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng; 10% người nghiện được cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (sau đây viết tắt là Trung tâm); 45% người nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.
   3. 100% người đã hoàn thành cai nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp.
   4. 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện ở cấp xã được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
   Để hoàn thành 4 mục tiêu trên, UBND thành phố để ra 04 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; Hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện. Đồng thời, UBND thành phố giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Giám sát hoạt động 01 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng (phường An Cựu) và 03 Điểm tư vấn cai nghiện ma túy (tại các phường: Đông Ba, Phú Hội và Thủy Biều) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Ngọc Khứ
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>