Thành phố Huế triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2024
03/07/2024 5:13:34 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/6/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5921/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2024.
     Theo Kế hoạch, đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú trên địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin.
Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động, bao gồm: Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp sử dụng lao động làm việc cho mình là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  Về tiến độ thu thập thông tin chia ra 5 đợt, cụ thể: Đợt 1: Từ ngày 28/6/2024 đến 20/7/2024: UBND các xã, phường xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thu thập thông tin về cung, cầu lao động; thành lập Tổ thu thập thông tin về cung lao động ở xã, phường. Phân công cụ thể trách nhiệm cho từng điều tra viên. Tổ chức tập huấn hướng dẫn điều tra viên thu thập thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố năm 2024.
   Đợt 2: Từ ngày 20/7/2024 đến ngày 20/8/2024: Điều tra viên tiến hành triển khai rà soát,thu thập, cập nhật thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn quản lý. Đợt 3: Từ ngày 21/8/2024 đến ngày 30/8/2024: Tổ chức kiểm tra, rà soát quá trình thu thập, dữ liệu thu thập, cập nhật của điều tra viên. Đợt 4: Từ ngày 31/8/2024 đến ngày 15/9/2029: Tổng hợp, chuẩn hóa số liệu báo cáo kết quả triển khai thu thập thông tin về cung, cầu lao động thuộc địa bàn quản lý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp. Đợt 5: Từ ngày 16/9/2024 đến ngày 30/9/2024: Tiến hành nghiệm thu và thanh quyết toán.
   Để triển khai, thực hiện tốt việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, UBND Thành phố yêu cầu việc thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa; đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra, thực hiện hiệu quả, tiết kiệm. Bên cạnh đó, thông tin, dữ liệu thị trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước.
   Việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động nhằm phân tích, dự báo thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường lao động (cung và cầu), làm cơ sở hoạch định các chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế của địa phương. Đồng thời, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và kết nối, cung ứng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)