Thành phố Huế triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở”
04/07/2024 5:14:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 21/6/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5711/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn thành phố Huế.
   Theo Kế hoạch, trong năm 2024 sẽ kiện toàn đội ngũ tập huấn viên thành phố, đảm bảo số lượng tối thiểu tối thiểu 03 tập huấn viên cấp huyện/80 tổ hòa giải ở cơ sở; Hoàn thành xây dựng thí điểm 03 đơn vị cấp xã thuộc UBND thành phố Huế để thực hiện mô hình “cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở”; 100% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Kết thúc năm 2024, phấn đấu 100% đội ngũ tập huấn viên thành phố được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở; trên 80% hòa giải viên ở cơ sở và 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành.
   Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó triển khai xây dựng thí điểm mô hình “cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở”; Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên thành phố; Số hóa, đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở
   Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời phối hợp Sở Tư pháp kiểm tra, báo cáo thực hiện Đề án; biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.
   Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Nhận thức được điều này nên thời gian qua, Thành phố luôn quan tâm, chú trọng triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Việc tiếp tục triển khai Đề án nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, qua đó giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội của thành phố Huế trong giai đoạn mới.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)