Thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
15/04/2021 10:51:38 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
   Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố về  bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng ngay trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự sâu rộng, hoạt động có hiệu quả.
   Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”; quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đảm bảo về số lượng và chất lượng, có khả năng xử lý các tình huống xảy ra liên quan đến an ninh trật tự; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, đảm bảo mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có ít nhất một mô hình phòng, chống tội phạm, nhất là mô hình “Camara an ninh”.
   Song song với các hoạt động trên, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường hàng năm căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp, có hiệu quả kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcvào dịp 19/8 nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh.                       Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sự sâu rộng; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh chưa được tiến hành thường xuyên; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ có lúc còn sơ hở, mất cảnh giác; các điều kiện đảm bảo cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được chú trọng đúng mức. Đặc biệt, trong thời gian qua, công tác bảo vệ ở một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn bộc lộ sơ hở để tội phạm lợi dụng gây án, nhất là trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
   Trước tình hình trên, việc Thành phố ban hành Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>