Thành phố Huế đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm - tạo động lực thoát nghèo cho hộ nghèo năm 2021
03/05/2021 3:56:14 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hỗ trợ người nghèo về nhà ở là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng xã hội, góp phần từng bước tạo động lực phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Nhằm tạo động lực để các hộ nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, ngày 29/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 2522/KH-UBND về xóa nhà tạm cho hộ nghèo năm 2021.
   Theo Kế hoạch, trong năm 2021, thành phố Huế dự kiến hỗ trợ về nhà ở cho 29 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, trong đó 10 nhà xây dựng mới và 19 nhà sữa chữa. Việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở theo nguyên tắc “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cụ thể: Đối với nhà xây dựng mới, Thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, địa phương xem xét hỗ trợ từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” 5 - 10 triệu đồng, hộ hưởng lợi đối ứng tùy theo điều kiện. Đối với nhà sửa chữa, Thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng, địa phương xem xét hỗ trợ từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” 5 - 10 triệu đồng, hộ hưởng lợi đối ứng tùy theo điều kiện. Đối với những trường hợp hộ nghèo là người cao tuổi neo đơn hoặc người khuyết tật không có khả năng lao động và không có thu nhập, Thành phố xem xét miễn, giảm phần kinh phí đối ứng của hộ gia đình.
   Để công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo được triển khai khách quan và hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thẩm định để hỗ trợ đúng đối tượng hộ nghèo có nhu cầu, đủ các điều kiện: đã có đất ổn định, không tranh chấp; vị trí nhà không nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa; hiện đang ở nhà tạm, xuống cấp, hư hỏng, không an toàn khi có mưa bão, lũ lụt xảy ra; gia đình và địa phương có khả năng đáp ứng nguồn kinh phí đối ứng theo quy định của Thành phố (hoặc được các tổ chức, cá nhân khác cam kết tài trợ phần đối ứng). Đối với những hộ gia đình có nhà ở trên thửa đất trong khu vực quy hoạch nhưng vẫn chưa có quyết định đền bù, giải tỏa, UBND các phường xem xét, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để đề xuất hỗ trợ.
   Cùng với các giải pháp giảm nghèo như đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế… việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo là chính sách an sinh xã hội được Thành phố tập trung thực hiện nhằm trợ giúp các hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố trên địa bàn xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, giúp người dân ổn định cuộc sống, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>