Thành phố Huế: Tiếp tục các phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”, “Chống rác thải nhựa”
20/09/2021 4:20:29 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5843 về tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”, “Chống rác thải nhựa” và triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.
   1. Theo đó, yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, nội dung công việc để tiếp tục triển khai một số nội dung, công việc sau:
- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 2900a/KH-UBND ngày 29/6/2020 và Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND thành phố Huế để tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.
- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Kế hoạch 3064/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND thành phố Huế về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn thành phố Huế;
   2. Phòng Kinh tế: Đôn đốc các đơn vị bán lẻ, Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị,...trên địa bàn thành phố Huế đẩy mạnh các hoạt động về hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một lần, sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.
   3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; UBND 36 phường, xã thuộc Thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và cùng tham gia thực hiện.
   4. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND thành phố Huế; đồng thời tổng hợp, tham mưu báo cáo về kết quả thực hiện gửi UBND thành phố Huế trước ngày 14/11/2021.
   Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND thành phố Huế (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 05/11/2021./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>