Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp XLHC, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên VPPL, lang thang cơ nhỡ GĐ 2018 - 2021 năm 2021
08/06/2021 10:24:20 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thánh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2021; UBND thành phố ban hành Kế hoạch 3419 ngày 8/6/2021 về triển khai thực hiện như sau:
   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa phương để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực. Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai Đề án; gắn các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan để sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.
  2. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong những năm qua, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về sự cần thiết phải tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc Đề án.
  3. Các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, tổ chức có liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện Đề án.
   II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
1. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quiy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án.
2. Tăng cường đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
3. Đánh giá hiệu quả và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án
4. Cấp phát tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án
5. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin
6. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức
7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  
8. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả
9. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án
   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Công an thành phố chủ trì giúp UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các phường triển khai thực hiện Kế hoạch này và có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh trước ngày 05/11/2021.
  2. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các phường chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chủ động phối hợp với Công an thành phố, Phòng Tư pháp thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này, báo cáo gửi về Công an thành phố trước ngày 22/10/2021 để tổng hợp, xây dựng báo cáo.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>