Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
12/06/2021 4:55:25 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 09/6/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 3438/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BCS ngày 23/3/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
   Theo Kế hoạch, nội dung triển khai tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và phòng chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác phòng chống tham nhũng và công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Để thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn các hậu quả do hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây ra.
   Thông qua việc triển khai Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; làm tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)