Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế năm 2023
06/01/2023 6:02:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 04/01/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về triển khai Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế năm 2023.
   Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong thời gian tới, Kế hoạch đã đưa ra các nội dung cụ thể để triển khai, trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế; Xây dựng môi trường du lịch Huế văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị với việc xây dựng mô hình ngôi trường hạnh phúc, trường học thân thiện với môi truờng; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các cơ sở giáo dục nhằm xây dựng mỗi trường học trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục, là nơi rèn luyện con người mới; đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập.
   Nội dung cuối cùng là đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với nếp sống văn minh đô thị, trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày Chủ nhật vì cộng đồng"; quản lý trật tự xã hội thông qua dịch vụ "Ðô thị thông minh (HueS)"; phong trào "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng-xanh-sạch, không rác thải"…
   Với mục tiêu xây dựng thành phố Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng con người Huế văn minh, lịch sự, thân thiện với du khách, có lối sống văn hóa cao đẹp.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>