Kế hoạch Trợ giúp người khuyết tật thành phố Huế năm 2021
23/09/2021 4:03:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/9/2021, UBND thành phố Huế có Kế hoạch 5967 Trợ giúp người khuyết tật thành phố Huế năm 2021.
   Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 5551/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND thành phố Huế thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Huế, UBND thành phố ban hành Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2021 với các nội dung sau:
   I. MỤC TIÊU
   1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội quan tâm, trợ giúp người khuyết tật. Tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, vươn lên trong cuộc sống. Hỗ trợ điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
   2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiếp cận và sử dụng các dịch vụ: công nghệ thông tin và truyền thông, y tế, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, giáo dục một cách hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 5551/KH-UBND. Phấn đấu tăng dần tỉ lệ các công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật;
   3. 100 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; 50% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định;
   4. Phấn đấu 10% số xã/phường/thị trấn có tổ chức của người khuyết tật; 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 60% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực; 200 gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật;
   II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG       
   1. Trợ giúp y tế
a) Nội dung
- Thực hiện các dịch vụ phát hiện sớm những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ sinh; tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản;
- Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật, phục hồi chức năng và phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật;
- Triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Y tế thành phố.
c) Cơ quan phối hợp: Phòng Y tế và các đơn vị liên quan; UBND phường, xã.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
đ) Mục đích, kết quả: Có giải pháp can thiệp kịp thời phát hiện những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh; 500 người khuyết tật được phục hồi chức năng và phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp.
   2. Trợ giúp giáo dục
a) Nội dung
- Thực hiện có hiệu quả chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đối với người khuyết tật; thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi đối với giáo viên, nhân viên tham gia giáo dục trẻ khuyết tật; lựa chọn cơ sở có hoạt động can thiệp, hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chí về trợ giúp giáo dục đối với người khuyết tật;
- Tổ chức hướng dẫn, sử dụng chương trình, sách giáo khoa, học liệu giáo dục người khuyết tật ở lứa tuổi mầm non và phổ thông đáp ứng nhu cầu đa dạng của người khuyết tật; tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tham gia giáo dục người khuyết tật ở lứa tuổi mầm non và phổ thông về nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật;
-  Phát triển hệ thống dịch vụ và mô hình giáo dục người khuyết tật có hiệu quả ở một số địa phương phù hợp với nhu cầu đa dạng của người khuyết tật và người tham gia giáo dục người khuyết tật: phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục bán hòa nhập, giáo dục hòa nhập, giáo dục chuyên biệt, giáo dục người khuyết tật tại gia đình và cộng đồng, giáo dục từ xa;
- Rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về nhu cầu giáo dục đặc biệt của người khuyết tật vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
c) Cơ quan phối hợp: Các phòng ban liên quan; UBND phường, xã.
d) Thời gian thực hiện: Quý III và IV năm 2021.
đ) Mục đích, kết quả: 100% giáo viên, nhân viên tham gia giáo dục trẻ khuyết tật và 100% người khuyết tật hưởng chính sách ưu đãi theo quy định; 01-02 lớp tập huấn về hướng dẫn, sử dụng chương trình, sách giáo khoa, học liệu giáo dục người khuyết tật.
   3. Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế
a) Nội dung
- Tổ chức đào tạo nghề đối với người khuyết tật linh hoạt về thời gian, địa điểm, tiến độ đào tạo phù hợp với nghề đào tạo, hình thức đào tạo thông qua các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp hoặc các tổ chức của người khuyết tật; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có sử dụng lao động là người khuyết tật hoặc của người khuyết tật;
- Hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật; hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp; thực hiện đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đối với người khuyết tật; Ưu tiên thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, phụ nữ khuyết tật, người khuyết tật và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm và mở rộng việc làm.
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Cơ quan phối hợp: Các ban ngành liên quan; UBND các phường, xã; Ngân hàng chính sách xã hội; Hội Người khuyết tật thành phố; Hội Người mù thành phố.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021
   4. Phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai
a) Nội dung:
- Bố trí cho cán bộ liên quan tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực trong công tác trợ giúp người khuyết tật, người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật trong phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai;
- Triển khai mô hình phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật;
- Ứng dụng công nghệ, thiết bị chuyên dụng giúp người khuyết tật nhận thông tin cảnh báo sớm để ứng phó với dịch bệnh và thiên tai.
a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Y tế
b) Cơ quan phối hợp: Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Kinh tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Các đơn vị liên quan; UBND phường, xã.
c) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021
d) Mục đích, kết quả: nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật, người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật trong phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; giúp người khuyết tật nhận được thông tin cảnh báo sớm để ứng phó với dịch bệnh, thiên tai.
   5. Trợ giúp tiếp cận công trình xây dựng, tham gia giao thông
a) Nội dung
- Hướng dẫn các đơn vị thiết kế, thi công xây dựng đảm bảo thực hiện Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về người khuyết tật tiếp cận; thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo quy định;
- Giới thiệu, tạo điều kiện cho các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và các cá nhân hành nghề, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng thiết kế các công trình tiếp cận với người khuyết tật;
- Tham mưu UBND về lộ trình cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng, nhà chung cư, bến ga, bến tàu…chưa phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện (về danh mục các công trình và kinh phí dự kiến).
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về giao thông tiếp cận; bảo đảm các công trình, dự án giao thông công cộng do thành phố quản lý tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật;
- Cải tạo, nâng cấp sửa chữa các đường dẫn tới nhà ga, bến đỗ, công trình giao thông để người khuyết tật tiếp cận; tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, nhân viên về việc hỗ trợ hành khách là người khuyết tật.
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Đô thị.
c) Cơ quan phối hợp: Các Phòng ban liên quan, UBND các phường, xã.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
đ) Mục đích, kết quả: 100% công trình xây dựng được thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu các nội dung liên quan đến việc đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật; văn bản hướng dẫn việc thi công xây dựng đảm bảo thực hiện Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về người khuyết tật tiếp cận được ban hành; lộ trình cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng, nhà chung cư, bến ga, bến tàu… được xây dựng, trình UBND thành phố, UBND tỉnh xem xét, quyết định; giám sát thực hiện các quy định về giao thông tiếp cận; tăng dần số công trình giao thông, đường dẫn tới nhà ga, bến đỗ được cải tạo, sửa chữa.
   6. Trợ giúp pháp lý
a) Nội dung
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý khi thực hiện việc trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật có khó khăn về tài chính;
-  Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính thông qua các hoạt động thích hợp;
- Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, phường nơi nhiều người khuyết tật có khó khăn về tài chính có nhu cầu trợ giúp pháp lý; tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, Hội người khuyết tật và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương;
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp.
c) Cơ quan phối hợp: Các Phòng ban liên quan; UBND phường, xã.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
đ) Mục đích, kết quả: 100% người khuyết tật khó khăn về tài chính có nhu cầu trợ giúp pháp lý được đáp ứng; Bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.
   7. Trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
a) Nội dung
- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, công cụ tiện ích hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông; Duy trì, phát triển, nâng cấp các cổng/trang tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật;
- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ về trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp cơ sở vật chất về dữ liệu tin học cho các tổ chức hội của người khuyết tật;
- Ứng dụng các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông.
- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống các cơ sở văn hóa, thể thao thuộc thành phố và cấp phường tổ chức các loại hình câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho người khuyết tật;
- Tổ chức; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho người khuyết tật. Tạo điều kiện cho người khuyết tật tập luyện, tham gia thi đấu tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật trong và ngoài tỉnh;
- Đề nghị, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện miễn giảm giá vé, giá dịch vụ khi người khuyết tật trực tiếp tham gia, sử dụng các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao; các điểm tham quan, du lịch: Bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; nhà hát, rạp chiếu phim; các cơ sở thể thao khi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao; các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác trên địa bàn tỉnh.
- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư công nghệ, kỹ thuật để giúp người khuyết tật có điều kiện tham gia tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.
c) Cơ quan phối hợp: Các Phòng ban liên quan, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Huế, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; UBND phường, xã.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
đ) Mục đích, kết quả:
- Xây dựng chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử; tăng dần thời lượng tiếp, phát sóng các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người khuyết tật.
- Người khuyết tật được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do các cơ quan, đơn vị tổ chức; 100% người khuyết tật được miễn, giảm giá vé, dịch vụ khi tham gia, sử dụng các dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí theo quy định.
- 100% các khu, địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố thực hiện miễn, giảm giá vé dịch vụ khi người khuyết tật trực tiếp tham gia, sử dụng đảm bảo theo quy định.
   8. Trợ giúp phụ nữ khuyết tật
a) Nội dung
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với phụ nữ khuyết tật. Tổ chức lồng ghép các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kết nối phụ nữ có nhu cầu tới các dịch vụ sẵn có nhằm hỗ trợ phụ nữ khuyết tật tiếp cận với chính sách trợ giúp xã hội;
- Lồng ghép vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khuyết tật tại cộng đồng; xây dựng mô hình phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp, tự lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập xã hội.
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; các Phòng ban liên quan; UBND phường, xã.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
đ) Mục đích, kết quả: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật; hỗ trợ phụ nữ khuyết tật được vay vốn để có điều kiện tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
   9. Hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cộng đồng
a) Nội dung
- Vận động nguồn lực hỗ trợ cải tạo, nâng cấp một số cơ sở sản xuất, cung cấp các trang thiết bị, dụng cụ trợ giúp đối với người khuyết tật; Hỗ trợ người khuyết tật: xe lăn, xe lắc, khung tập đi, gậy, máy trợ thính, chân giả, tay giả và các thiết bị cần thiết;
- Nhân rộng mô hình “cây gậy trắng” chỉ dẫn thông minh đối với người khiếm thị; mô hình sống độc lập và hòa nhập cộng đồng.
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Người khuyết tật thành phố; Hội Người mù Thành phố;
c) Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các Phòng ban liên quan; UBND phường, xã.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
đ) Mục đích, kết quả: 100 người khuyết tật được hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ trợ giúp.
  10. Nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá
a) Nội dung
- Tuyên truyền pháp luật về người khuyết tật và những chủ trương, chính sách, chương trình trợ giúp người khuyết tật;
- Phối hợp với các ngành liên quan để đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trợ giúp người khuyết tật; Tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tập huấn các kỹ năng sống cho người khuyết tật; kỹ năng phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới đối với người khuyết tật;
- Tổ chức điều tra, khảo sát số liệu về người khuyết tật; xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý thông tin về người khuyết tật trên nền tảng phần mềm quản lý người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học, kết nối với dữ liệu quản lý hồ sơ người có công hiện có;
- Kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Kế hoạch và các chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật.
b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Cơ quan phối hợp: Hội Người khuyết tật thành phố; các Phòng ban liên quan; UBND phường, xã.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2021.
đ) Mục đích, kết quả: Tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tập huấn các kỹ năng sống cho người khuyết tật; kỹ năng phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới đối với người khuyết tật; số liệu, thông tin liên quan đến người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được tổng hợp, cập nhật đầy đủ; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>