Cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Huế năm 2021
03/05/2021 3:54:51 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 29/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành kế hoạch số 2541/KH-UBND về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Huế năm 2021.
   Theo kế hoạch, thành phố Huế phấn đấu 100% phường được truyền thông về phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng; tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện trên 85% người nghiện ma túy; 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp; 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện ở cấp phường được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
   Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài; đưa tin hàng tuần với nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, nhất là công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy; phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện.
   Để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức tập huấn cho thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy cấp phường để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm; định kỳ 6 tháng, năm đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện phục hồi, tổng hợp báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy, đồng thời phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phòng chống tệ nạn ma túy.
   Bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Công an địa phương phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, các tổ chức, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê, đảm bảo đầy đủ, chính xác, phân loại theo từng nhóm người nghiện ma túy giúp cho địa phương triển khai kế hoạch cai nghiện ma túy được thuận lợi, kịp thời theo quy định; chỉ đạo Công an các cấp tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy, đồng thời tiến hành lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định hiện hành, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng.
   Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ, định mức kinh phí đảm bảo công tác cai nghiện năm 2021 trên địa bàn Thành phố; tổ chức kiểm tra quyết toán theo quy định.
      Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy, lồng ghép trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy phục hồi. Phối hợp lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên rà soát lập danh sách những người nghiện, sử dụng và nghi sử dụng ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện; phân công hội viên, đoàn viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai ở cộng đồng, phòng chống tái nghiện, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện của địa phương.
Đề nghị Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố kịp thời mở phiên họp xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có hồ sơ; phối hợp với đơn vị thẩm định hồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  UBND 27 phường xây dựng kế hoạch cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc theo quy định; tiến hành lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo quy định; chỉ đạo Tổ công tác cai nghiện tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình người nghiện trong và sau quá trình cai nghiện; cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cai nghiện đối với người nghiện đảm bảo các điều kiện theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện.
Mai Trinh (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>