Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
05/12/2022 4:03:45 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 05/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
   Tại điểm cầu trực tuyến của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 
 
   Tại điểm cầu của Tỉnh ủy được kết nối về các đơn vị, địa phương trong tỉnh để đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
   Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
   Theo đó, trong thời gian 2,5 ngày, hội nghị được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
   Nhiệm vụ của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đơn vị, địa phương dành thời gian để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện.
Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị trong toàn tỉnh cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động, sớm đưa các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)