Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Huế (Giai đoạn I)
17/09/2022 2:12:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh, “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch – Sáng” và công tác bảo vệ môi trường, giảm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 4130/KH-UBND về việc tổ chức, triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn Thành phố giai đoạn I thực hiện đối với 23 phường thuộc thành phố Huế trước khi sát nhập.
   Theo đó, mục đích của Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn trên toàn địa bàn Thành phố nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển theo hướng “Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, thân thiện với môi trường và thông minh”. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giúp các tổ chức, cá nhân từng bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách thức phân loại, lưu giữ và giao chất thải thu gom đúng quy định; mỗi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại rác thải sinh hoạt khi có phát sinh. Bên cạnh đó, chất thải sinh hoạt phải được phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm nguy cơ phát tán chất thải nguy hại ra môi trường và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về quản lý chất thải sinh hoạt cũng như góp phần bảo vệ môi trường sống.
   Việc triển khai Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp, các ban, ngành cũng như các tổ chức chính trị - xã hội; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ xã hội và ngân sách các cấp để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch. Công tác phân loại CTRSH được tổ chức triển khai đồng bộ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thường xuyên đánh giá, cải tiến trong quá trình thực hiện; phát huy những sáng kiến, ý tưởng mới trong cộng đồng; huy động sự tham gia tích cực của mọi tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; hình thành thói quen phân loại CTRSH ở từng cá nhân, hộ dân và ngoài hộ dân; tạo ý thức tự giác chấp hành phân loại CTRSH tại nguồn ngay khi có phát sinh; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác tại công sở, đơn vị; bố trí thùng lưu chứa rác để phân loại tại cơ quan, đơn vị; Cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện phân loại rác tại nơi cư trú, sinh sống; đồng thời vận động người thân, gia đình, công dân nơi cư trú thực hiện; Hoạt động tuyên truyền, vận động phải được tiến hành thường xuyên, quyết liệt đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất..., hình thức phong phú, dễ dàng để người dân tiếp cận, thực hiện; hình thành thói quen phân loại CTRSH ở mỗi cá nhân, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; hình thành ý thức tự giác phân loại CTRSH tại nguồn ngay khi có phát sinh; Ban chỉ đạo các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của các hộ dân, các cơ sở; đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. Chậm nhất đến ngày 31/12/2024, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
Thanh Nguyễn (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>