7 mục tiêu, 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện tại Kế hoạch Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2022
10/05/2022 9:18:49 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 11/5/2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2022.
   Trong đó xác định 7 mục tiêu đặt ra gồm: (1) Giảm 5% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người, trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện...). (2) Tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. (3) Phấn đấu trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ ở cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ. (4) Phấn đấu trên 80% số người làm công tác ATVSLĐ, bộ phận y tế, an toàn vệ sinh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ theo quy định. (5) Phấn đấu trên 80% số làng nghề, hợp tác xã làm việc trong môi trường có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ. (6) Phấn đấu có thêm 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng hiệu quả các biện pháp cải thiện điều kiện lao động và hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động. (7) Đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
   Để đảm bảo hoàn thành 7 mục tiêu trên, Kế hoạch Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2022 đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:
1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về ATVSLĐ.
2. Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào quần chúng.
4. Tăng cường quản lý Nhà nước về ATVSLĐ.
   Căn cứ Kế hoạch Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2022, các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; duy trì chế độ báo cáo, thống kê và thông tin kịp thời về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Ngọc Khứ
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>