Kế hoạch triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn thành phố Huế
20/10/2021 10:28:28 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/10/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 6676 về triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn thành phố Huế với mục tiêu đến tháng 01/2022 đảm bảo 100% phường, xã trên địa thành phố Huế chuyển đổi sang phương thức chi trả điện tử và có ít nhất 80% đối tượng nhận chi trả qua tài khoản.
   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1. Mục đích
a) Đẩy mạnh chi trả chế độ, chính sách trợ giúp xã hội bằng nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán bằng phương thức điện tử cho đối tượng thụ hưởng chính sách.
b) Từng bước cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân.
   2. Yêu cầu
a) Quy trình chi trả phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, phù hợp với các nhóm đối tượng chính sách và điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
b) Đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ cho việc chi trả bằng phương thức điện tử.
   II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN
   1. Phạm vi, đối tượng và thời gian triển khai
a) Phạm vi: Triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn toàn thành phố.
b) Đối tượng: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng.
c) Thời gian triển khai: Từ 15/10/2021 đến 31/01/2022.
   2. Các đơn vị tham gia thực hiện chi trả (cung ứng dịch vụ)
Ngân hàng VietinBank kết hợp chi trả qua Bưu điện Thừa Thiên Huế.
   III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
   1. Xây dựng phương án thanh toán tổng thể và tăng cường mạng lưới cung ứng dịch vụ
a) Sử dụng mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ chi trả điện tử áp dụng chung cho cấp huyện (hợp đồng nêu rõ quy trình thực hiện; thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị chi trả, các ngành, địa phương liên quan; cơ chế phí dịch vụ, cơ chế thanh toán, chế độ thưởng/phạt).
b) Đơn vị chi trả xây dựng phương án, bảo đảm hạ tầng và công nghệ để triển khai chi trả bằng phương thức điện tử; thực hiện đa dạng các phương thức chi trả đảm bảo mạng lưới chi trả tại cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt (ốm đau, già yếu không có người để ủy quyền, không thể sử dụng được điện thoại…) theo quy định của pháp luật.
   2. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phương thức chi trả bằng phương thức điện tử
a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, đối tượng hưởng chính sách, thân nhân đối tượng và cộng đồng về việc chuyển đổi hình thức chi trả trợ giúp xã hội bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng phương thức điện tử.
b) Tập huấn hướng dẫn cho cán bộ xã, thôn/tổ về quy trình chi trả bằng phương thức điện tử và các thủ tục, hồ sơ cần thiết về việc mở tài khoản cho đối tượng.
   3. Tổ chức đăng ký phương thức chi trả và rà soát bổ sung thông tin đối tượng hưởng chính sách
a) Tổ chức cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đăng ký hình thức chi trả, cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động, giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân đảm bảo có đầy đủ thông tin để mở tài khoản.
b) Rà soát, đối chiếu, phân loại danh sách đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền và hướng dẫn bổ sung giấy tờ liên quan đảm bảo đủ điều kiện mở tài khoản.
c) Cấp mới, cấp đổi căn cước công dân cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền chưa có căn cước công dân.
   4. Rà soát, cập nhật thông tin đối tượng: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các phường, xã rà soát, chuẩn hóa thông tin đối tượng phục vụ cho công tác quản lý, chi trả chế độ trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử.
   5. Mở tài khoản thanh toán cho đối tượng: Đơn vị chi trả phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND phường, xã tổng hợp danh sách đăng ký để mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền. Đơn vị chi trả chủ trì tổ chức cấp phát thẻ và hướng dẫn cách thức sử dụng thẻ an toàn.
   6. Thực hiện chi trả cho đối tượng
a) Hằng tháng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển danh sách người hưởng dưới dạng điện tử đến đơn vị chi trả (gồm: danh sách chi trả trong tháng; danh sách tăng, giảm, điều chỉnh (nếu có) và thực hiện chi trả vào tài khoản ngân hàng đối với người có tài khoản hoặc chi trả bằng tiền mặt cho đối tượng còn lại.
b) Căn cứ danh sách do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, Ngân hàng VietinBank phối hợp với Bưu điện Thừa Thiên Huế tiến hành chi trả vào tài khoản VietinBank kết hợp chi trả qua Bưu điện cho đối tượng hoặc người được ủy quyền.
c) Mục tiêu: Đến Tháng 01/2022 đảm bảo 100% phường, xã trên địa thành phố Huế chuyển đổi sang phương thức chi trả điện tử và có ít nhất 80% đối tượng nhận chi trả qua tài khoản.
   Quá trình triển khai nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND Thành phố Huế để chỉ đạo giải quyết./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>