Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng
16/09/2021 4:23:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/9/2021, Chủ tịch UBND thành phố Huế có Quyết định 6920 về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng.
   Quyết định nêu rõ, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Huế kiêm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng thay ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Huế kiêm Giám đốc Quỹ được nghỉ chế độ từ ngày 01/8/2021.
   Giám đốc Quỹ là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Huế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Xây dựng phương hướng hoạt động, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ trình UBND thành phố Huế phê duyệt;
b) Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo quy định tại Điều lệ của Quỹ; các chương trình, kế hoạch theo quyết định của UBND thành phố Huế;
c) Quyết định chi hỗ trợ thực hiện các chính sách tại Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”;
d) Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình tiếp nhận vốn, chi hỗ trợ và các hoạt động khác của Quỹ với Chủ tịch UBND thành phố Huế;
đ) Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Huế bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc và Phụ trách kế toán Quỹ;
g) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Quỹ theo quy định tại Quy chế của Quỹ và các quy định của pháp luật.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>