Kế hoạch triển khai Nghị quyết 06 của Thành ủy Huế về tăng cường các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo
17/09/2021 4:22:06 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 01/6/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế khóa XII về tăng cường các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 5784 ngày 16/9/2021 với những nội dung trọng tâm sau nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố “không ma túy, không trộm cắp, không cướp giật tài sản”.
   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chủ động đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp nhất với từng ngành, từng địa phương để phát huy những thế mạnh, kết quả đã đạt và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
   2. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các kiến thức về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản nói riêng và các loại tội phạm khác nói chung, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của mọi tầng lớp nhân dân trong việc phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ý thức tự phòng ngừa, tích cực phát hiện tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
   3. Tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản; phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để từng bước xóa bỏ điều kiện, nguyên nhân, phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hạn chế sự gia tăng người nghiện, người sử dụng ma túy.
   II. CHỈ TIÊU
   1. 100% các cơ sở trường học, cơ quan, đơn vị (công ty, doanh nghiệp,...), nghiệp đoàn được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản.
   2. Điều tra, phát hiện, lập hồ sơ quản lý 100% người có liên quan đến tệ nạn ma túy; không để người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy gia tăng so với năm trước. Phấn đấu triệt xóa và không để tồn tại, hình thành các điểm sử dụng trái phép chất ma túy nơi công cộng; 100% cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy.
   3. Phấn đấu 100% số người nghiện ma túy được phát hiện và quản lý; 90% số người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện.
   4. Điều tra, truy xét làm rõ 75% số vụ việc trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra; phấn đấu giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội trộm cắp, cướp giật; hàng năm, phát hiện về ma túy tăng từ 5 -10% số vụ phạm tội so với năm trước hướng đến năm 2025 thực hiện hiệm mục tiêu xây dựng Thành phố “không ma túy, không trộm cắp, không cướp giật tài sản”.
   5. Không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng, ổ, nhóm hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản; triệt xóa, không để hình thành các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vào địa bàn thành phố.
   6. Hàng năm, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xóa 100% số điểm, tụ điểm phát sinh mới; xử lý từ 10 - 20% số điểm, tụ điểm trên địa bàn. Không để hình thành các điểm sản xuất chất ma túy trên địa bàn thành phố. Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới; mỗi năm, hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện quản lý; mỗi phường, xã xây dựng 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy và tố giác tội phạm.
   III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM - PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
   1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đoàn thể thuộc thành phố và UBND 36 phường, xã:
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác trọng tâm theo nội dung Kế hoạch số 1899/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng, chống tội phạm, trộm cắp, cướp giật, tệ nan ma túy năm 2021 và định hướng đến năm 2025.
   2. Công an thành phố
- Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực giúp UBND thành phố điều phối, thông nhất tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy. Nghiên cứu tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tải sản phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện thực tế của từng địa bàn trên địa bàn thành phố Huế, nhất là đối với địa bàn 13 phường, xã mới sáp nhập vào địa bàn thành phố Huế và các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.
- Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tệ nạn ma túy... Tập trung nghiên cứu đổi mới, xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở và nâng cao chất lượng, phương pháp tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp nhân dân từng bước nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản.
- Khảo sát đánh giá tình hình an ninh, trật tự nói chung và hoạt động của các loại tội phạm nói riêng trên địa bàn 13 phường, xã mới sáp nhập nhằm tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp đấu tranh phù hợp với thực tiễn từng địa bàn, không để phát sinh phức tạp về tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản.
- Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, địa bàn cơ sở, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, nhất là các đối tượng liên quan ma túy, tệ nạn xã hội. Xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề đấu tranh, tấn công trấn áp đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó có giải pháp căn cơ nhằm đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản và “ngăn cung, giảm cầu” đối với tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo Công an các phường, xã phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các phường, xã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm tại từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư.
- Tiếp tục chỉ đạo Công an các phường Phước Vĩnh, Phú Hội, An Cựu, Kim Long tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn, xã hội năm 2021, nhằm tạo bước đột phá trong việc triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố “không ma túy, không trộm cắp, không cướp giật tài sản” và coi đây là mô hình điểm để nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố Huế.
- Đẩy mạnh công tác điều tra, truy xét làm rõ các vụ án liên quan ma túy, các vụ án nổi liên quan trộm cắp tài sản, cướp giật gây bức xúc trong nhân dân. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố tổ chức đẩy nhanh tiến độ, điều tra, truy tố, xét xử công khai làm điểm đối với các vụ án trộm cắp, cướp giật và ma túy để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe đối với các loại đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn.
- Chủ trì tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết (định kỳ hàng năm, 5 năm hoặc đột xuất) đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, từ đó tham mưu Thành ủy, UBND thành phố có sự điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch.
   3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An: Tiếp tục phối hợp Công an thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Quân đội và Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Tập trung xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy tuyến biển trên địa bàn thành phố Huế.
   4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố
- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức quản lý tốt công tác cai nghiện cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai; lồng ghép các hoạt động cai nghiện, phục hồi chức năng cho người nghiện với các chương trình quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện sau cai nghiện ma túy.
- Định kỳ hàng năm, rà soát, lập hồ sơ, thống kê người nghiện để quản lý và đề ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời việc phát sinh người nghiện mới. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mô hình cai nghiện, phục hồi chức năng, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện sau cai; rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình phù hợp cho các địa phương đem lại hiệu quả trên toàn địa bàn thành phố Huế.
   5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố
- Phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, hướng dẫn quy trình cai nghiện, chữa trị cho người nghiện ma túy tại cộng đồng; kiểm tra, thanh tra  việc việc thực hiện cá quy định của pháp luật về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng trong sản xuất dược phẩm và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn thành phố Huế.
- Phối hợp với Công an thành phố, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe cộng đồng, giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua đường tiêm chích ma túy.
   6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố
- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là công tác phòng, chống tội phạm ma túy và công tác phòng ngừa xã hội đối với tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. Xây dựng, củng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm trên các báo, đài, trang thông tin điện tử. Đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến học sinh, sinh viên, người dân những nơi mức độ tìm hiểu, tiếp cận các văn bản, chính sách, pháp luật còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn.
- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nói chung và tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy.
   7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
- Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm xâm nhập vào học đường.
- Chỉ đạo các trường học chủ động xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể và gia đình để quản lý chặt chẽ học sinh không để vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội và xây dựng nhà trường không có tội phạm và tệ nạn ma túy; chủ động kiện toàn lực lượng hỗ trợ phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại các trường học. Đồng thời, lồng ghép một số nội dung phòng, chống tội phạm vào chương trình giáo dục pháp luật đầu năm học và các môn học liên quan.
   8. Phòng Tư pháp thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy trên toàn địa bàn thành phố.
- Phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy.
- Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp chặt chẽ Công an thành phố trong công tác xác lập, thẩm định hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP của Chính phủ, đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.
   9. Phòng Nội vụ thành phố
Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch để kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật và tệ nạn ma túy. Đồng thời, xem xét trách nhiệm liên đới đối với các tổ chức, cá nhận trong việc tổ chức thức hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy hoặc theo mức độ liên đới đến thân nhân (vợ, chồng, con) bị xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự về trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy.
   10. Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố
Cân đối, đề xuất UBND thành phố phân bổ ngân sách hàng năm để thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố bổ sung Quỹ phòng, chống tội phạm phù hợp tình hình thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm hiện nay để triển khai các nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch đã đề ra.
   11. UBND các phường, xã
- Ban hành Kế hoạch chuyên đề tăng cường các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố “không ma túy, không trộm cắp, không cướp giật tài sản” đến tận thôn, tổ dân phố; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn; coi công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.
- Tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh từ cơ sở. Tập trung kiện toàn lực lượng cốt cán, xây dựng, nhân rộng các  điển hình, mô hình hiệu quả, theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Đẩy mạnh thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an, xây dựng phường, xã đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”, xây dựng phường, xã không tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy.
- Phân công trách nhiệm cụ thể trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch; tập trung phối hợp Công an phường, xã thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 160 của UBND tỉnh, tập trung quản lý đối tượng nghiện, cai nghiện theo Nghị định 111, Nghị định 221,… tạo điều kiện hỗ trợ về việc làm cho đối tượng sau cai nghiện, giúp tái hòa nhập cộng đồng, không để tái phạm tội, tái nghiện các chất ma túy.
- Thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị, phản ánh của người dân. Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể và của nhân dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
- Quan tâm bổ sung ngân sách, đầu tư kinh phí, phương tiện phục vụ công tác quốc phòng – an ninh, đặc biệt là kinh phí phục vụ kế hoạch công tác phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy.
- Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy.
   12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên
Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hành động đã ký kết với Công an thành phố về tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín tham gia phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
   13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố
Tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>