Thành phố Huế: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
28/07/2021 5:52:20 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/7/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 4521 về tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
   Theo đó, UBND thành phố yêu cầu, các phòng, ban, đơn vị, UBND 36 phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên; giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, tạo thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay; đồng thời, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, lấy kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.
   Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, đơn vị, địa phương đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả các nội dung được giao; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>