Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trên địa bàn thành phố Huế
13/06/2021 10:36:45 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/12/2020 của Thành ủy Huế về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố. Trong thời gian qua, UBND Thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND các phường triển khai các nội dung, công việc để xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư (các cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí; các đám, tiệc mở nhạc ồn ào, các hộ gia đình hát hò,…). Để tiếp tục triển khai các nội dung, công việc nhằm quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật; tăng cường kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. UBND Thành phố Huế có Công văn 3481 ngày 11/6/2021 đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau
   1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động, nhắc nhở, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định pháp luật có liên quan:
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/6 đến ngày 30/8/2021 với chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”.
   1.1. Mục đích, yêu cầu:
- Nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật để người dân biết, hiểu, cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật; vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cộng đồng dân cư chấp hành các quy định về tiếng ồn, hạn chế, tiến tới chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gia đình gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng dân cư.
- Triển khai thống nhất và đồng loạt trên toàn địa bàn Thành phố với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.
- Tại cấp cơ sở lồng ghép việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hoạt động làm phát sinh tiếng ồn trong khu dân cư thông qua hình thức tuyên truyền, nhắc nhở (của các lực lượng: Cảnh sát khu vực, công chức cấp phường, lực lượng trật tự đô thị, tổ dân phố, khu phố, tổ chức chính trị - xã hội,...) để tạo điều kiện cho người vi phạm khắc phục và chuyển biến nhận thức.
   1.2. Nội dung tuyên truyền:
Phân tích để tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhận diện tiếng ồn, các loại tiếng ồn trong đô thị; tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe và ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu dân cư; quy định của pháp luật về xử lý vi phạm tiếng ồn; các giải pháp của Thành phố trong kiểm tra, giám sát, xử lý tiếng ồn; trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ và trách nhiệm của người dân (trong khu chung cư, khu dân cư, hộ gia đình, người bán hàng rong,...) và thông tin rõ các kênh tiếp nhận phản ánh.
   1.3. Hình thức triển khai:
1.3.1. Truyền thông qua báo đài, phương tiện thông tin điện tử:
- Tăng cường phổ biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, các ứng dụng mạng xã hội,... (chú trọng các quy định pháp luật về tiếng ồn, các giải pháp của Thành phố trong kiểm soát tiếng ồn, các trường hợp vi phạm đã bị xử lý,...).
- Thường xuyên thông tin, nhắc nhở về hạn chế tiếng ồn thông qua tin nhắn đến các thuê bao điện thoại.
- Tuyên truyền trên các bảng điện tử trên toàn địa bàn Thành phố (khẩu hiệu tuyên truyền, quy định về xử phạt vi phạm về tiếng ồn).
1.3.2. Tuyên truyền, vận động tại địa phương và cơ sở:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các khu dân cư thông qua các buổi họp tổ dân phố gắn với xây dựng phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; đưa nội dung tuân thủ các quy định về tiếng ồn vào các tiêu chuẩn văn hóa.
- Tăng cường vai trò quản lý dựa vào cộng đồng thông qua bổ sung vào quy ước, quy định nội dung kiểm soát tiếng ồn tại khu dân cư; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu cam kết từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các khu dân cư (đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ vi phạm về tiếng ồn, đã bị phản ánh về tiếng ồn).
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động về kiểm soát tiếng ồn trong khu dân cư vào các phong trào, sự kiện, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.
1.3.3. Tuyên truyền vận động tại các cơ quan, trường học:
- Quán triệt, yêu cầu tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư.
- Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ các quy định về tiếng ồn đối với học sinh, sinh viên thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền trong hệ thống trường học các cấp, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố.
1.3.4. Tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn qua các kênh phương tiện thông tin của Thành phố, phường:
- Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin về các vi phạm liên quan đến tiếng ồn trên toàn địa bàn Thành phố qua hệ thống Hue-S.
- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các kênh thông tin, đường dây nóng của Thành phố và các phường trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn.
   2. Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tiếng ồn:
2.1. Mục đích, yêu cầu:
- Tập trung kiểm tra cao điểm từ ngày 01/9/2021 để chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Sau đó, UBND Thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2021 nhằm rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để tiếp tục triển khai.
- Thành lập các tổ công tác liên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất để giải quyết dứt điểm hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư; công tác kiểm tra phải thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, khoanh vùng các khu vực thường xuyên có hoạt động gây ra tiếng ồn bị phản ánh.
- Xác định trách nhiệm của người đứng đầu của mỗi địa phương nếu để tái vi phạm các điểm, khu vực gây ồn.
- Việc kiểm tra, xử lý về tiếng ồn phải được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp, vận dụng nhiều giải pháp, quy định xử phạt trong các lĩnh vực khác nhau.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động (chú trọng đến công tác phổ biến thông tin về các trường hợp vi phạm đã bị xử phạt).
2.2. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện pháp luật:
- Công an Thành phố tổ chức rà soát, tham mưu kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây ồn trong khu dân cư theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và các quy định có liên quan.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, tham mưu kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây ồn theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ và các quy định có liên quan.
- Phòng Tài chính Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trong đầu tư kinh doanh, đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ và các quy định có liên quan.
   3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Phòng Tài nguyên và môi trường:
- Chủ trì rà soát, tổng hợp các quy định pháp luật có liên quan về ô nhiễm tiếng ồn, biên soạn và phát hành bộ tài liệu tuyên truyền để các đơn vị có liên quan áp dụng, triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/6/2021.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong đợt cao điểm với chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”.
- Tiếp nhận các phản ánh về tiếng ồn do từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân để tham mưu xử lý; tổng hợp đánh giá về tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin của các đơn vị có liên quan.
- Rà soát, tham mưu đề xuất thành lập Đoàn công tác liên ngành xử lý tiếng ồn; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.
- Chủ động theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét; đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trong Quý IV năm 2021.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị có liên quan.
3.2. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư bằng nhiều hình thức; tổ chức lồng ghép trong các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền cổ động,....
- Tuyên truyền, vận động các tổ chức và người dân chấp hành các quy định về tiếng ồn, tránh gây ô nhiễm tiếng ồn gắn với đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương; rà soát, tham mưu trong việc đưa các hành vi vi phạm tiếng ồn của tổ chức, cá nhân vào trong quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm.
- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường xây dựng và đưa nội dung tuân thủ các quy định về tiếng ồn vào trong các quy ước tại các cộng đồng dân cư để mọi người dân tại tổ dân phố thực hiện; định kỳ hàng năm tiến hành tổ chức đánh giá việc thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với UBND các phường giám sát việc thực hiện nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở các phường.
- Chủ trì triển khai đợt cao điểm truyền thông với chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin, nhắc nhở hạn chế tiếng ồn thông qua tin nhắn đến các thuê bao điện thoại.
- Hướng dẫn phổ biến thông tin, hướng dẫn người dân Thành phố sử dụng các phương thức tương tác phù hợp phản ánh thông tin về tiếng ồn.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định theo đúng chỉ đạo tại Công văn này.
- Tiếp tục chủ trì, xây dựng kế hoạch để tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn.
3.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các cấp học.
3.4. Phòng Nội vụ:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đưa nội dung chấp hành các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư vào nội dung đánh giá hàng năm.
- Đưa nội dung về việc chấp hành các quy định về tiếng ồn của đội ngũ  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào trong tiêu chí đánh giá hàng năm của cơ quan, đơn vị.
3.5. Công an Thành phố:
- Tổ chức nắm tình hình, lập danh sách các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ,... có sử dụng thiết bị phát âm thanh gây ồn ào, lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, gây mất an ninh trật tự; thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các đối tượng vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
- Tiếp tục chỉ đạo trong công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn kịp thời và xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại theo quy định của Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.
- Nghiên cứu đề xuất bổ sung trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết phục vụ công tác xử lý vi phạm.
3.6. Phòng Tài chính Kế hoạch: Căn cứ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan để hướng dẫn UBND các phường về nội dung, giải pháp xử lý các hành vi vi phạm trong đầu tư kinh doanh, đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh.
3.7. Chủ tịch UBND 27 phường thuộc Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai đợt cao điểm “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” trên địa bàn với các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động, học sinh các cấp và cộng đồng dân cư về tác hại của tiếng ồn,các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến tiếng ồn kết hợp kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ,....
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn; tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất để xử lý hành vi gây ồn trong khu dân cư (Lưu ý việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, khoanh vùng khu vực thường xuyên có hoạt động gây ra tiếng ồn bị phản ánh như hát karaoke gia đình, loa kéo hát karaoke tại các cơ sở kinh doanh,...).
- Làm việc, thống nhất với Công an phường để chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh về tiếng ồn; tăng cường hiệu quả hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các hành vi gây ồn.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tiến tới cam kết đối với các cộng đồng dân cư, trong đó lồng ghép các nội dung cụ thể về kiểm soát tiếng ồn trong khu dân cư theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin, gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Thiết lập, duy trì hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn; tổ chức phổ biến rộng rãi, hướng dẫn cách thức phản ánh thông tin.
- Tập trung tuyên truyền đến các nhóm đối tượng:
+ Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Chấp hành các quy định pháp luật và các hương ước, quy ước, cam kết của khu dân cư về tiếng ồn; đối với các cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng và các cá nhân có liên quan không gây ồn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực, phạm vi kinh doanh của mình; trong trường hợp có các hoạt động sử dụng thiết bị âm thanh, phải đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn theo quy định, không gây ồn đến cộng đồng dân cư xung quanh;
+ Chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, khu dân cư mới: Rà soát và có trách nhiệm đưa nội dung về chấp hành các quy định liên quan đến tiếng ồn vào nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác kiểm soát tiếng ồn.
3.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống các đoàn thể trực thuộc; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tuân thủ các quy định về tiếng ồn, thực hiện giảm thiểu tiếng ồn trong khu dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời giám sát cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xử lý vi phạm tiếng ồn tại khu dân cư.
   Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)