Thành phố Huế: Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
11/06/2021 5:18:23 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Căn cứ Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021của UBTVQH về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Thành phố Huế được mở rộng nhận được sự đồng tình, ủng hộ, vui mừng của dư luận, là tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để đưa Huế phát triển mạnh mẽ
 
   Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế hoạch 3473 ngày 11/6/2021 để tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTVQH về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:
   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1. Mục đích
- Chuẩn bị các điều kiện để bộ máy trong hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới được hình thành sau khi sắp xếp, thành lập phường đi vào hoạt động theo đúng quy định khi Nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.
- Xác định các nội dung, công việc cần thực hiện để cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương, đảm bảo hoàn thành từng nội dung, công việc đúng thời gian, đúng tiến độ đề ra theo yêu cầu chung của thành phố, tỉnh.
- Tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14; tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương.
   2. Yêu cầu
  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phải bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định của Trung ương; đồng thời vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương. Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới; không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và Nhân dân.
  - Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.
  - Việc bàn giao tổ chức bộ máy, tài sản, hồ sơ, tài liệu... và chuyển giao trách nhiệm quản lý theo đơn vị hành chính mới phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời, theo nguyên tắc thuộc địa bàn đơn vị hành chính nào thì được nhập, bàn giao nguyên hiện trạng. Trước khi bàn giao phải thực hiện thống kê, kiểm kê theo từng lĩnh vực quản lý, đảm bảo chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ký biên bản tổng hợp chung, giao nhận giữa các bên. Các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thống kê, kiểm kê theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đúng quy định.
   II. NỘI DUNG
  1. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
UBND thành phố tổ chức công bố các phường mới sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 (phần nội dung có liên quan). Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2021.
  2. Công tác rà soát, chuẩn bị thủ tục bàn giao các đơn vị hành chính
- Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang trong công tác thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trường học, trạm y tế, thôn, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu), cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện trước ngày 20/6/2021.
- Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số, hồ sơ địa giới hành chính và các hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của các xã Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Dương và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang); các xã Thủy Vân, Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy); các phường Hương Hồ, Hương An và các xã Hương Thọ, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương (thị xã Hương Trà) về thành phố Huế quản lý. Thời gian thực hiện trước ngày 25/6/2021.
  3. Tổ chức chính quyền địa phương ở các phường, xã mới thành lập do sắp xếp, sáp nhập
Việc hình thành tổ chức HĐND, UBND đơn vị hành chính phường mới (do sắp xếp đơn vị hành chính) thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND ở đơn vị hành chính mới để bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND thực hiện theo Điều 134 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2021
  4. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các phường, xã mới thành lập
 Các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật, có trách nhiệm thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức ở phường, xã mới bảo đảm theo hướng tinh gọn, hợp lý, không làm tăng thêm đầu mối các cơ quan, tổ chức; ổn định đời sống của nhân dân địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có của các phường, xã trước khi sắp xếp.
Đối với tổ chức Đảng, Mặt trận và đoàn thể: Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2021.
Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế: Thời gian thực hiện trước ngày 01/07/2021.
Đối với tổ chức thôn, tổ dân phố: Thời gian thực hiện trước ngày 31/12/2021.
  5. Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động của chính quyền địa phương
- Tổ chức khắc các loại con dấu, đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới.
- Thu hồi con dấu cũ. Trường hợp các đơn vị có nhu cầu sử dụng con dấu cũ để xử lý các sự việc còn tồn tại trước thời điểm hoạt động của chính quyền địa phương của phường, xã mới thì có báo cáo để UBND thành phố Huế đề nghị Công an tỉnh xem xét, cho giữ lại con dấu cũ để sử dụng trong một thời gian quy định.
- Rà soát, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu… , xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của phường, xã cũ phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về trụ sở, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương.
Thời gian thực hiện trước ngày 01/7/2021.
 
  6. Sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách
- Đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.
Thời gian thực hiện trước ngày 01/7/2021.
- Xây dựng danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương.
- Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi sắp xếp theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế; về các chính sách khác và chính sách hỗ trợ của tỉnh.
Thời gian thực hiện trước ngày 31/12/2022.
   7. Chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức
Căn cứ hướng dẫn cụ thể của các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thành phố triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, không thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới hành chính.
Trường hợp các cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.
Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2021
  8. Điều chỉnh hồ sơ điện tử, hệ thống
Tiến hành rà soát các hồ sơ, dữ liệu điện tử để điều chỉnh cho phù hợp với các đơn vị mới  để báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm gồm: điều chỉnh mã định danh điện tử của các đơn vị; điều chỉnh chữ ký số của các đơn vị, cá nhân; điều chỉnh Trang thông tin điện tử, điều chỉnh tên miền internet và mạng WAN; điều chỉnh quy trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc, quy trình xử lý dịch vụ công; thay đổi tên đăng nhập thư điện tử công vụ.
Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2021
   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng, Mặt trận và đoàn thể ở cấp phường triển khai các công tác về con dấu, nhân sự, đảm bảo hệ thống chính trị đi vào hoạt động trước ngày 30/6/2021.
 a) Tổ chức Đảng: Sắp xếp tương ứng với phường, xã mới. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường, xã; Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của phường, xã mới theo quy định tại điểm 16.5 Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.
 b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hiệp y thống nhất với Đảng ủy phường, xã quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở phường, xã mới; công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực (lâm thời), đồng thời căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để quy định thời hạn tổ chức đại hội nhưng không quá 03 tháng kể từ khi Ủy ban lâm thời được thành lập.
 c) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Sắp xếp tương ứng với phường, xã mới. Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của phường, xã mới.
 d) Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh: Sắp xếp tương ứng với phường, xã mới. Ban Thường vụ Hội thành phố chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức hội của phường, xã mới.
 e) Liên đoàn Lao động: thống nhất với Đảng ủy phường, xã quyết định chỉ định Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở lâm thời; ban hành quyết định sáp nhập, đổi tên Công đoàn cơ sở ở các phường, xã mới.
Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2021.
- Chỉ đạo các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14.
  2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố tổ chức công bố các phường mới sau sắp xếp theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14.
- Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thành phố Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước đối với các đơn vị sáp nhập vào thành phố trước ngày 16/6/2021.
  3. Phòng Nội vụ thành phố
 a. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức công bố các phường mới sau sắp xếp theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14.
 b. Tổ chức việc khắc dấu của đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi sắp xếp, thành lập và điều chỉnh địa giới hành chính
Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành việc khắc con dấu của đơn vị hành chính cấp xã, phường mới theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14.
Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 01/7/2021.
Thực hiện bàn giao cho các xã, phường mới khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2021).
 c. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của đơn vị hành chính cấp xã, phường mới thành lập và điều chỉnh địa giới hành chính.
Đối với 18 phường không nằm trong phương án sáp nhập: Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, phòng Nội vụ hướng dẫn cho các phường tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới để bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND theo quy định.
Đối với 9 phường sáp nhập:
 - Từ nay đến 30/6/2021, Đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới. Đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy để tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị hành chính mới trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, đảm bảo kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt và bộ máy của phường mới được kịp thời khi ĐVHC mới được hình thành. Tham mưu UBND thành phố sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức hội đoàn thể và Công an của các phường mới sau sáp nhập.
- Sau khi hoàn thành công tác nhân sự, phòng Nội vụ hướng dẫn cho các phường tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới để bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND theo quy định. Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chỉ định một đại biểu Hội đồng nhân dân của phường, xã mới làm triệu tập viên trước 20/6/2021. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã.
- Đồng thời hướng dẫn việc thực hiện việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở ĐVHC mới theo hướng dẫn và phương án của Ban Thường vụ Thành ủy đã phê duyệt.
- Tham mưu UBND thành phố giải quyết chế độ nghỉ việc, nghỉ hưu theo Nghị định số 26 và Nghị định 108; điều động số CBCC từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu, đảm bảo cân đối đội ngũ CBCC của 23 phường sau sáp nhập; Tham mưu thủ tục chuyển sang công chức phường của ĐVHC mới (nếu còn thiếu) hoặc chuyển sang công chức ĐVHC khác (nếu còn thiếu) hoặc điều động lên công tác tại các cơ quan chuyên môn thành phố đối với  số dư cán bộ phường nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Đối với 13 xã, phường, thị trấn sáp nhập vào thành phố:
- Việc điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã từ các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phú Vang vào thành phố Huế thì giữ nguyên hiện trạng tổ chức, hoạt động của bộ máy của UBND cấp xã như trước khi điều chỉnh địa giới hành chính.
- Phòng Nội vụ thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phú Vang để thống kê số lượng, chất lượng CBCC và người hoạt động không chuyên trách, các cơ sở tôn giáo và tiếp nhận, cụ thể: Hồ sơ quản lý địa giới hành chính, Hồ sơ CBCC và những người hoạt động không chuyên trách, Hồ sơ liên quan đến các cơ sở Tôn giáo.
Thời gian thực hiện trước ngày 25/6/2021.
Tổng thể
- Xây dựng danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương.
- Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi sắp xếp theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế; về các chính sách khác và chính sách hỗ trợ của tỉnh.
Thời gian thực hiện trước ngày 31/12/2022.
 d.Tổ chức thôn, tổ dân phố:
 Ổn định tổ chức và hoạt động của các thôn, tổ dân phố như hiện nay. Các thôn thuộc các phường Hương Vinh, Phú Thượng, Thủy Vân đổi tên thôn thành tổ dân phố. Đối với các phường sau khi sắp xếp có các tổ dân phố trùng tên, thực hiện trình tự đổi tên tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 31/2021/QĐ ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phòng Nội vụ thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện trước ngày 31/12/2021.
e. Địa giới hành chính
- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tỉnh tiếp tục triển khai Dự án 513 về việc hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp sau sáp nhập để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định; thành lập mới bộ bản đồ hành chính thành phố và các đơn vị mới thành lập.
 4. Phòng Tài chính – Kế hoạch
 - Tham mưu việc bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện. Hướng dẫn UBND thành phố việc bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí; việc bàn giao công nợ về Xây dựng cơ bản, về quản lý tài chính, tài sản từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới theo đúng quy định khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành;
 - Đối với 9 phường sáp nhập: Khẩn trương rà soát, đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư công do các phường trên làm Chủ đầu tư ( bao gồm dự án xây dựng mới, dự án dỡ dang, dự án chờ quyết toán); Hướng dẫn UBND các phường kiểm kê tài sản, chốt số liệu tài chính đến thời điểm bàn giao để làm thủ tục điều chuyển; Giải quyết công tác tài chính ngân sách ( quyết toán năm 2020 và tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2021 … ). Tham mưu UBND thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các phường mới sáp nhập đảm bảo hoạt động của phường mới.
 - Phối hợp với Sở Tài chính và Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang để hướng dẫn, kiểm tra về số liệu, hồ sơ liên quan đến tài chính, tài sản, công nợ…trong việc bàn giao 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế.
 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang để thu thập các số liệu về kinh tế xã hội, biên chế, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, các số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư ... để có phương án điều hành sau khi tiếp nhận bàn giao 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế. Tham mưu xây dựng và triển khai bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các xã, phường mới sáp nhập vào thành phố, trong đó ưu tiên đầu tư cho hệ thống thông tin liên lạc, kết nối trực tuyến, hạ tầng giao thông, chiếu sáng, thoát nước.
 - Căn cứ hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và trên cơ sở các số liệu thu thập được để tham mưu UBND thành phố về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư; lĩnh vực ngân sách. Tham mưu cho UBND thành phố dự thảo các Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021 (điều chỉnh sau khi Thành phố mở rộng ); chuẩn bị dự thảo các Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm, Kế hoạch Đầu tư công 5 năm, Kế hoạch Tài chính Ngân sách 5 năm giai doạn 2021-2025 cho thành phố sau khi mở rộng.
 - Căn cứ hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để triển khai các thủ tục điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh...
  5. Phòng Quản lý Đô thị
 - Tham mưu UBND thành phố phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang thống kê về số liệu, hồ sơ;hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực Xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, trật tự đô thị, Giao thông - Vận tải trong việc bàn giao 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế; hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác quản lý Trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, Trật tự đô thị, giao thông vận tải trên địa bàn 9 phường sáp nhập và 13 xã, phường, thị trấn nhập vào thành phố Huế.
 - Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý xây dựng, đô thị trên địa bàn, đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập phường.
 - Tham mưu UBND thành phố Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố Huế theo quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định hướng dẫn có liên quan.
 - Tham mưu UBND thành phố trong việc rà soát, điều chỉnh, lập Chương trình phát triển đô thị; đánh giá, phân loại đô thị theo quy định; rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu để tham mưu điều chỉnh đảm bảo quy định sau khi mở rộng thành phố.
 - Căn cứ hướng dẫn của Sở Xây dựng để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân.
 - Căn cứ hướng dẫn của Sở Giao thông - Vận tải để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã trong việc bàn giao hồ sơ, tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã cũ về đơn vị hành chính mới; việc quản lý, nâng cấp, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn đối với đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo kết nối thuận lợi khi đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh địa giới hành chính khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.
 - Đánh giá hiện trạng tình hình cơ sở hạ tầng, công trình công cộng các hoạt động công ích, xây dựng phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp các công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu; trước mắt ưu tiên các trục giao thông chính, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường sau khi sáp nhập.
 - Tham mưu UBND thành phố xây dựng, hoàn chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Huế mở rộng giai đoạn 2021-2030 trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với cơ sở hạ tầng, công trình công cộng; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lập quy hoạch đô thị cho giai đoạn 2021-2025;
 - Xây dựng cơ chế, phân công, phân cấp hoặc ủy quyền và hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác quản lý Trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn các xã, phường được sáp nhập theo quy định.
- Phối hợp với Đội quản lý Đô thị thành phố thành lập tổ công tác và phân công tổ chức thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn từ ngày 20/6/2021. Đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan để tham mưu Quyết định quy định tổ chức bộ máy Tổ quản lý đô thị các phường thuộc thành phố sau khi sắp xếp.
   6. Phòng Tài nguyên và Môi trường
 - Căn cứ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND thành phố thực hiện việc bàn giao hồ sơ địa chính, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường của các đơn vị hành chính cũ về đơn vị hành chính mới; công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên - Môi trường, Hướng dẫn và tổ chức theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với đơn vị hành chính mới sáp nhập vào thành phố đảm bảo theo đúng quy định khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành; hướng dẫn và tổ chức thực hiện điều chỉnh, chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân đối với các đơn vị thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập phường, đảm bảo các thủ tục đơn giản, thuận tiện.
 - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường trong việc bàn giao 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế.
 - Tham mưu, đề xuất giải pháp, kinh phí và tổ chức thực hiện chỉnh lý dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý đối với các đơn vị thực hiện sắp xếp, điều chỉnh thành lập phường.
 - Tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh về hạn mức đất ở đối với các đơn vị sáp nhập vào thành phố.
 - Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sau khi thành phố mở rộng.
  7. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Căn cứ hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu UBND thành phố phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang  tổ chức việc thống kê, quản lý các di tích văn hóa, thiết chế văn hóa trên địa bàn các xã thuộc diện sắp xếp và công tác bàn giao, quản lý, sử dụng đối với đơn vị hành chính cấp xã về đơn vị hành chính mới được đảm bảo phù hợp và đúng quy định khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành; hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao về số liệu, hồ sơ liên quan của 13 xã, phường, thị trấn bàn giao về thành phố Huế quản lý và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế.
- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc thông tin tuyên truyền về nội dung Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 sâu rộng trên nhiều hình thức.
- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các phường thành lập mới sau sắp xếp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công.
- Tham mưu cho UBND thành phố tiến hành rà soát các hồ sơ, dữ liệu điện tử để điều chỉnh cho phù hợp với các đơn vị mới  để báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm gồm: điều chỉnh mã định danh điện tử của các đơn vị; điều chỉnh chữ ký số của các đơn vị, cá nhân; điều chỉnh Trang thông tin điện tử, điều chỉnh tên miền internet và mạng WAN; điều chỉnh quy trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc, quy trình xử lý dịch vụ công; thay đổi tên đăng nhập thư điện tử công vụ.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố tham mưu UBND thành phố Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước đối với các đơn vị sáp nhập vào thành phố trước ngày 16/6/2021.
  8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu UBND thành phố Huế xây dựng và triển khai các nội dung về Đề án sắp xếp các trường công lập cùng cấp trên địa bàn phường mới sau khi sắp xếp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiến độ đề ra; việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học ở các phường thuộc diện sắp xếp; về việc đánh giá đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia ở đơn vị hành chính mới khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo trong việc bàn giao 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế.
- Tham mưu UBND thành phố thực hiện phương án quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động gắn với tinh giản biên chế tại các trường học, đảm bảo các điều kiện dạy và học tại các trường học thuộc đơn vị hành chính mới thành lập do sắp xếp đơn vị hành chính.
  9. Phòng Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tỉnh những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Căn cứ hướng dẫn của Sở Tư pháp để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác bàn giao hồ sơ tư pháp về đơn vị hành chính mới; đồng thời làm tốt công tác quản lý hộ tịch theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường mới thành lập trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành; hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch của 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế.
   10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo việc thống kê, hồ sơ quản lý chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội để bàn giao về đơn vị hành chính mới đảm bảo đầy đủ, đúng quy định khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.
- Tham mưu UBND thành phố phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang thống kê về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội trong việc bàn giao 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế.
   11. Phòng Kinh tế
- Căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương để tham nưu UBND thành phố phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang về số liệu, hồ sơ và bàn giao hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp về đơn vị hành chính mới và hướng dẫn việc quản lý theo đúng quy định; việc rà soát, đánh giá, xác định tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với ĐVHC mới;Tổ chức thu thập tình hình sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông, lâm, thủy sản,…), các ngành nghề trong việc bàn giao 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế.
- Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển sản xuất các ngành các lĩnh vực cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và 6 tháng còn lại của năm 2021.
   12. Phòng Y tế
-Tổ chức năm bắt tình hình cơ sở vật chất, số lượng y bác sỹ tại các trạm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn các xã phường bàn giao.
-Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng xây dựng phương án để xuất hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
   13. Công an và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
- Công an thành phố: phối hợp với Công an thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang về công tác bàn giao hồ sơ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, liên quan đến quản lý hộ khẩu của ĐVHC thuộc diện sắp xếp, điều chỉnh về ĐVHC mới; việc khắc con dấu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; việc chuyển đổi giấy tờ liên quan của tổ chức và công dân trên địa bàn ĐVHC mới đảm bảo kịp thời, thuận lợi cho tổ chức và công dân khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành. Kiểm tra việc thành lập các đồn Công an chính quy khi các phường mới được thành lập.
- Ban Chỉ huy quân sự thành phố : phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang về công tác bàn giao các hồ sơ liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương; bàn giao các công trình quân sự, quốc phòng trên địa bàn xã (nếu có) ở ĐVHC phải sắp xếp hoặc điều chỉnh về ĐVHC mới theo đúng quy định khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.Tổ chức thu thập nắm số liệu về công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn được sáp nhập, trên sở đó, tiến hành rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch công tác tuyển quân hàng năm của thành phố cho phù hợp.
- Tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14.
   14. Trung tâm Y tế
- Trung tâm Y tế xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở y tế của các phường mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của các trạm y tế ở các phường mới khi Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.
- Tham mưu UBND thành phố phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang thống kê về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Y tế trong việc bàn giao 13 xã, phường, thị trấn về thành phố Huế và việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế.
   15. Trung tâm phát triển quỹ đất
- Tổ chức thu thập tình hình triển khai công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu quy hoạch dự kiến tiếp nhận; Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các khu quy hoạch đã được các huyện thị xã đầu tư hoàn chỉnh để phục vụ cho công tác quản lý sau này; Xây dựng phương án tiếp nhận các khu quy hoạch đang đầu tư hạ tầng dỡ dang (nếu có);
- Rà soát lập danh mục các khu quy hoạch nằm trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 của các huyện thị xã trên địa bàn các xã sáp nhập, xem xét lại tính phù hợp đối với quy hoạch của thành phố sau mở rộng để đề xuất hướng đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các khu này trong giai đoạn 2021-2025
-Tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư mở rộng thành phố giai đoạn 2021-2025.
   16. Trung tâm Hành chính Công
- Khảo sát, nắm tình hình thực tế hoạt động các Bộ phận TN và TKQ hiện đại của các xã, phường, thị trấn.
- Tổ chức hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng danh mục và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định chung của thành phố trước 01/7/2021.
   17. Đội Quản lý Đô thị
- Xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác và phân công tổ chức thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn từ ngày 20/6/2021.
   18. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố
  Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các nội dung về Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, kế hoạch triển khai thực hiện của UBND thành phố và các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.
   Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; yêu cầu cac phòng, ban chuyên môn; Ủy ban nhân dân các phường có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Nội vụ) để kịp thời xem xét chỉ đạo./.
 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)