Quy trình giám sát xe từ vùng có công bố dịch vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14/05/2021 10:34:01 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 14/5/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn 2829 về việc Quy trình giám sát xe từ vùng có công bố dịch vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Theo đó, UBND thành phố Huế nhận được Công văn số 3805/UBND-GT ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy trình giám sát xe từ vùng có công bố dịch vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có đính kèm). Liên quan đến nội dung này, UBND thành phố Huế có ý kiến như sau:
   1. Công an Thành phố căn cứ Quy trình giám sát xe từ vùng có công bố dịch vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Công văn số 3805/UBND-GT nêu trên để triển khai, thực hiện.
   2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; UBND 27 phường tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân có liên quan biết và chấp hành theo quy định./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 2829 ()
2 Phụ Lục ()