Thành phố Huế: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng Hue-S, quét QR và khai báo y tế điện tử (Công văn 2672)
07/05/2021 3:21:23 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngay 7/5/2021, Chủ tịch UBND thành phố Huế có Công văn số 2672 gửi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân 27 phường; Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố với nội dung sau
   Trong thời gian qua, UBND thành phố Huế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan việc triển khai giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng Hue-S và quét QR và khai báo y tế điện tử (Công văn số 654/UBND-CNTT ngày 29/01/2021, Công văn số 880/UBND-CNTT ngày 08/02/2021 và các văn bản liên quan). Qua theo dõi, việc thực hiện giải pháp QR (mã thông tin phản hồi) để quản lý tình hình di chuyển, truy vết người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh Covid -19 trên địa bàn thành phố Huế vẫn chưa thực hiện nghiệm túc; phần lớn các đơn vị triển khai cài đặt mã QR nhưng chưa hướng dẫn cho tổ chức, người dân thực hiện khi đến giao dịch, liên hệ làm việc; đa số người dân có điện thoại thông minh chưa được tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt Huế S để thực hiện giải pháp QR…        Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid - 19; UBND thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
   1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND 27 phường:
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Công văn chỉ đạo của UBND thành phố (Công văn số: 654/UBND-CNTT ngày 29/01/2021 về việc triển khai giải pháp quản lý dịch bệnh bằng QR; 880/UBND-CNTT ngày 08/02/2021 về việc khẩn trương triển khai giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng Hue-S, quét QR và khai báo y tế điện tử; 2580/UBND-CNTT ngày 04/5/2021 về việc triển khai ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 4) liên quan thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng Hue-S, quét QR và khai báo y tế điện tử.
- Quán triệt nội dung thực hiện nghiêm túc cài đặt ứng dụng Hue-S để quét QR đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động.
   2.  UBND 27 phường:
- Tiếp tục rà soát, hỗ trợ hướng dẫn cài đặt mã QR (mã thông tin phản hồi) cho các người dân, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
- Huy động lực lượng tình nguyện tiến hành rà soát và cài đặt Hue-S cho tất cả người dân có điện thoại thông minh.
   3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Cổng thông tin điện tử thành phố:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn đến mọi người dân cài đặt ứng dụng Hue-S để quét QR; tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… đều đặt bảng QR theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo dịch bệnh và khuyến khích người dân cài đặt Hue-S; khai báo y tế điện tử tại ứng dụng Hue-S.
   4. Các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố:
Tăng cường hướng dẫn và cài đặt ứng dụng Hue-S cho các khách hàng khi đến giao dịch tại đơn vị để quét QR và khai báo y tế điện tử.
   5. Đề nghị Thành đoàn Huế và các Hội, Đoàn thể:
Chỉ đạo hệ thống Đoàn, Hội ở cơ sở triển khai phong trào tình nguyện hỗ trợ các địa phương hỗ trợ cài đặt Hue-S cho người dân có sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn.
   Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND Thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) để tổng hợp, đề xuất giải pháp trong thời gian tiếp theo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố liên quan việc thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)