Thông báo mức thu giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch.
10/08/2023 5:06:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về mức thu giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng kỹ thuật Thành phố Huế quản lý ()
Các bài khác