Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Huế
02/07/2024 11:30:10 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo ()
2 Đính kèm tài liệu ()