Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
10/03/2023 8:15:02 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009. Ngày 05/10/2022, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được niêm yết công khai đồ án tại trụ sở UBND phường Thủy Biều.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định ()