UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào viên chức năm 2022
09/03/2022 4:13:12 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 09/3/2022, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định 1343/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào viên chức năm 2022.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1343 ()