Nghị Quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc “Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng...
24/02/2021 3:39:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 (Nghị Quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc “Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng...)
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 > >>