Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/05/2021 10:48:01 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ()
Các bài khác