Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026
24/02/2021 2:47:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết 67 Ủy ban Bầu cử TP Huế ()
2 Công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP Huế khóa XIII, NK 2021-2026 ()