Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/02/2021 11:30:24 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết của Ủy ban bầu cử thành phố Huế ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế