Thông báo số 08 của Ủy ban Bầu cử thành phố Huế về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026
22/02/2021 4:10:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 08 của Ủy ban Bầu cử thành phố Huế về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 ()
2 Mẫu hồ sơ ứng cử ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế