Triển khai công tác xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
22/01/2024 10:41:30 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 17/01/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 593/KH-UBND về triển khai xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.
   Về nội dung thực hiện, Quý I hàng năm, căn cứ vào kết quả đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và kết quả đánh giá phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt loại khá trở lên để lựa chọn xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể, mỗi năm thành phố lựa chọn ít nhất 01 xã, 01 phường/ 01 cơ quan (hoặc doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) để xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
   Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được lựa chọn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (theo Bộ tiêu chí Bộ Công an ban hành). Đồng thời tổ chức tuyên truyền các ngành, đoàn thể, các lực lượng, phòng ban, tổ đội, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân về chủ trương xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để thực hiện.
   Về địa bàn làm điểm, trong năm 2024, UBND thành phố chọn phường Phước Vĩnh xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục: Chọn Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Huế để xây dựng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
   Đối với việc xét, công nhận xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện mỗi năm một lần vào cuối năm. Những xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xét tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.
   Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn thành phố Huế được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, tổ chức đoàn thể được nâng cao. Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động luôn đổi mới, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng. Việc xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua công tác này nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)