Tạo bước đột phá, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
17/11/2022 2:56:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/11/2022, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
   Ảnh: TTXVN
 
   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì.
   Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ để sớm đưa nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế vùng.
   Tổng Bí thư đề nghị, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết; trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, của toàn vùng, của từng địa phương trong vùng. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước: “Cả nước vì vùng và vùng vì cả nước”. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng.
   Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo; ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương trong vùng; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và những khó khăn, thách thức đối với phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN ở vùng để đề ra các chính sách, biện pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong phát triển vùng. Đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển của từng địa phương; huy động tối đa nguồn lực cho phát triển của vùng, trong đó xác định lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực và chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN ở vùng.
   *Tại hội nghị, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã có bài phát biểu về nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm văn hóa, du lịch, y tế giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo định hướng tại Nghị quyết của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, để thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai có hiệu quả việc xây dựng 4 trung tâm, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
   - Thứ nhất, về xây dựng trung tâm văn hóa, du lịch: Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 phù hợp với thực tiễn địa phương. Nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội. Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế xứng tầm là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố lễ hội của Đông Nam Á; xây dựng Huế thành Kinh đô Ẩm thực, Kinh đô Áo dài Việt Nam. Triển khai Đề án "Văn hóa Huế - con người Huế: Bảo tồn và phát triển"; thực hiện Dự án “Xây dựng Thành phố Huế văn hoá và Du lịch thông minh”. Xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực thương hiệu Huế. Triển khai đồng bộ các giải pháp trùng tu, bảo tồn hệ thống di tích, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa theo hướng nguyên bản, đồng bộ. Thực hiện có hiệu quả Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 gắn với nhiệm vụ số hóa di sản, di tích trên địa bàn. Ưu tiên nguồn lực đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích, nhất là các công trình bị xuống cấp nghiêm trọng. Phấn đấu hoàn thành Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế trong năm 2023. Nghiên cứu phát triển công nghiệp văn hóa trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh về giá trị văn hóa, di sản nhằm thúc đẩy du lịch, dịch vụ của địa phương. 
   Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua, trong đó, chú trọng huy động và phát huy hiệu quả Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới gắn với lan tỏa sâu rộng các phong trào để làm cho Huế thêm xanh - sạch - sáng và thông minh, đặc biệt là nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn nét đẹp của không gian văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và vẻ đẹp của con người xứ Huế. Tăng cường giáo dục bản sắc văn hóa Huế trong gia đình, trường học và đời sống xã hội.
   - Thứ hai, về xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao: Tiếp tục rà soát, sắp xếp bảo đảm quy hoạch mạng lưới trường, lớp và cơ sở đào tạo theo hướng thu gọn đầu mối, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, dân cư. Đánh giá, phân cấp mạng lưới hệ thống giáo dục đại học, phổ thông hợp lý để ưu tiên đầu tư thích đáng cho một số trường học, lĩnh vực thế mạnh. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện và mũi nhọn; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục với hình thức phù hợp. Phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia. Phát triển Trường Đại học Y Dược Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Xây dựng Học viện Âm nhạc Huế xứng tầm là một trong ba cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn có uy tín, thương hiệu của cả nước.
   - Thứ ba, về xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu: Gắn kết chặt chẽ và phát huy thế mạnh ba trụ cột chính là Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và hệ thống Y tế địa phương. Xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế xứng tầm là trung tâm y học cao cấp, bệnh viện hạt nhân, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế. Triển khai các giải pháp để thúc đẩy Y tế trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh; nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, dự phòng của các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện nhằm bảo đảm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển y tế với phát triển kinh tế du lịch. Đặc biệt, tỉnh chú trọng công tác nghiên cứu, khảo sát và xây dựng đề án hình thành và phát triển một số vùng trồng, sản xuất dược liệu phục vụ sản xuất công nghiệp dược. 
   - Thứ tư, về xây dựng Trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: Tập trung xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát triển tài sản trí tuệ gắn với phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Hỗ trợ xây dựng Viện Công nghệ sinh học trở thành Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung; hình thành và từng bước hoàn thiện Khu Công nghệ cao; đầu tư xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung. Chú trọng phát triển công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)