Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
03/06/2022 5:26:47 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện (Kế hoạch số 3908/KH-UBND ngày 02/6/2022).
   Ngày 25-10-2021, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Nội dung của Kết luận có nhiều điểm mới, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong tình hình mới.
   Nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND thành phố đã xác định 5 mục đích, yêu cầu; 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các phường, xã quán triệt, tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:
   1. Thể chế hoá các nội dung trong Kết luận số 21-KL/TW theo thẩm quyền. Nâng cao hiệu quả việc thực thi pháp luật và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; chống chạy chức, chạy quyền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất với UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư công, xây dựng, đất đai, tài nguyên, ngân sách, ngân hàng, tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,... để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và tạo sự thống nhất, khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
   2. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trước mắt, thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
   3. Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh. Chú trọng xây 7 dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển tỉnh nhà. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi phạm pháp luật. Hằng năm, đánh giá và công bố các chỉ số cải cách hành chính, sự hàilòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý hành chính nhà Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, tập trung đông người; xử lý có hiệu quả những vụ việc tồn đọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.
   Để công tác triển khai đảm bảo hiệu quả, UBND thành phố chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch của thành phố và UBND các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện Kết luận số 21KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.
   Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị thành phố Huế. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức chiến đấu của đảng viên, tổ chức đảng và năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Ngọc Khứ
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>