Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND và UBND thành phố Huế ban hành trong thời gian từ ngày 02/5/2020 đến ngày 31/5/2022
03/06/2022 5:28:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ, “Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra và xử lý văn bản trái pháp luật”. “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp”.

   Tại địa bàn thành phố Huế, để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý Nhà nước ở địa phương, trong thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác ban hành, tự kiểm tra văn bản QPPL, chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND thành phố ban hành theo từng chuyên ngành, lĩnh vực được giao; Đồng thời đã chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường, xã triển khai thực hiện đúng các nội dung về rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.

   Trong thời gian từ ngày 02/5/2020 đến ngày 31/5/2022, UBND thành phố đã tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra văn bản do UBND thành phố ban hành: 47.311 văn bản (tờ trình: 563; thông báo: 724; công văn: 16.681; kết luận: 05...), đa số là các văn bản áp dụng pháp luật được ban hành dưới nhiều hình thức khác nhau như: thông báo, quyết định, công văn...; Qua việc lập hồ sơ rà soát các văn bản, UBND thành phố chưa phát hiện văn bản nào có nội dung trái với các quy định của pháp luật.

   Đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, các văn bản do HĐND, UBND thành phố ban hành đều căn cứ các quy định của pháp luật đang có hiệu lực thi hành, phù hợp với Hiến pháp, Bộ luật, luật và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong thời gian từ ngày 02/5/2020 đến ngày 31/5/2022 là số lượng văn bản quản lý và điều hành do HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều, nhiều thể loại văn bản khác nhau (trên 40.000 văn bản), nên quá trình kiểm tra, tự kiểm tra văn bản chưa thể toàn diện và sâu sát trên toàn hệ thống; Đội ngũ làm công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL tại các phòng chuyên môn mang tính chất kiêm nhiệm, ít được tập huấn nghiệp vụ nên hạn chế trong công tác kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật theo ngành, lĩnh vực.

Ngọc Khứ
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>