Chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp
14/09/2021 11:08:09 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 13/9/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn 5657 về Chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp.
   UBND thành phố Huế yêu cầu Chủ tịch UBND 36 phường, xã:
   1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung các Công văn số: 5507/UBND-PCTT ngày 07/9/2021 của UBND thành phố; Công văn số 292/CV/TU ngày 09/9/2021 của Thành ủy Huế; Thông báo số 295/TB-BCH ngày 09/9/2021 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố.
    2. Khẩn trương tổ chức rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai hiện có, chủ động xây dựng phương án ứng phó đối với từng tình huống thiên tai cụ thể trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tình huống mưa lũ, bão lớn để triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Ngoài ra, khi rà soát phương án di dời dân trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương án 5K và 4 tại chỗ, cần hết sức lưu ý:
  - Đối với các trường hợp cách ly tại nhà: địa điểm sơ tán phải đảm bảo an toàn cho những đối tượng không thuộc diện cách ly, giám sát; đồng thời lưu ý đảm bảo về y tế, vật dụng thiết yếu và thực phẩm cho những đối tượng này;
  - Đối với các trường hợp cách ly tập trung: phải bố trí địa điểm sơ tán ở nơi vùng cao an toàn và đảm bảo thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời thực hiện 5K trong công tác phòng chống dịch cũng như đáp ứng đầy đủ về y tế, vật dụng cần thiết và thực phẩm đáp ứng trong thời gian tránh bão, lụt;
  - Đối với khu vực neo đậu tàu, thuyền có các thuyền viên từ vùng dịch đến, cần phải có phương án trú bão tại khu cách biệt riêng, tránh lây nhiễm chéo;
  - Thường xuyên quan tâm đối với những gia đình phải di dời khi có tình huống mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để kịp thời ứng phó, tổ chức cứu hộ, cứu nạn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh;
  - Xây dựng phương án phòng chống lụt bão tại địa phương trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt là các vùng thấp trũng, vùng bị cô lập với phương châm 4 tại chỗ.
   3. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, khu vực hạ lưu các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ xảy ra sự cố, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và nhân lực để chủ động ứng phó, bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa bão theo quy định,
   4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
   Yêu cầu UBND các phường, xã có phương án cụ thể, báo cáo về UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế thành phố) trước ngày 14/9/2021. Giao Phòng Kinh tế thành phố đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/9/2021.
   Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>